Úvod Zákazníci Nejčastější dotazy Dotazy ke smlouvám a platbám

Dotazy ke smlouvám a platbám

Je možné změnit zálohy nebo provést změnu smlouvy přes zákaznický internetový účet?

Po přihlášení na zákaznický internetový účet je možné změnit způsob hrazení záloh, případně zvýšit předepsané zálohy.

Přihlášený zákazník má možnost ve smlouvě upravit způsob hrazení faktur, změnit adresu trvalého bydliště nebo sídla firmy, případně provést změnu korespondenční adresy. Požadavek na změnu odběratele ve smlouvě není možné zadat přes zákaznický internetový účet. 

Co potřebuji k převodu smlouvy na jiného odběratele?

K převodu smlouvy potřebujete náležitosti uvedené v záložce Smlouvy – Uzavření odběratelské smlouvy. Dále pak také předávací protokol s uvedeným stavem na vodoměru ke dni předání, podepsaný jak stranou předávající, tak i přejímající. Potřebné formuláře jsou ke stažení u informací ke smlouvám viz odkaz.

Co dělat v případě úmrtí odběratele / majitele?

V těchto případech je potřeba nahlásit úmrtí odběratele s doložením úmrtního listu, a pokud je to možné, také uveďte stav na vodoměru ke dni úmrtí. Dále je potřeba uzavřít novou smlouvu. Pokud již bylo dědické řízení ukončeno, pak uzavřeme novou smlouvu s vlastníky uvedenými v katastru nemovitostí. Jestliže je dědické řízení v procesu, ale v katastru nemovitostí jsou uvedeni i další spoluvlastníci, kromě zemřelého, uzavřeme smlouvu s ostatními spoluvlastníky. V případě, že dědické řízení ještě ukončené nebylo a v katastru je uvedený pouze zemřelý, uzavřeme smlouvu s tím, kdo bude mít zájem smlouvu uzavřít, a to především z důvodu zachování dodávky vody. 

Chtěl bych mít vyfakturováno vždy k 31. prosinci, je to možné?

Ano, toto možné je a můžete si vybrat ze tří možných variant:

  1. Zřízení služby „Nahlašování samoodečtů“, kdy si sami nahlašujete přes internetový zákaznický účet samoodečet ke sjednanému termínu, např. k 31. prosinci. Tuto službu si můžete domluvit v našem Zákaznickém centru. 
  2. V případě osazení vodoměru s dálkovým přenosem můžeme sjednat fakturační období na prosinec. V takovém případě budeme fakturovat k poslednímu pracovnímu dni v prosinci (což nemusí být vždy přesně k 31.12.)
  3. Formou žádosti o provedení mimořádného odečtu. Tato služba je hrazená

Zahradu zalévám vodou z vodovodního řadu. Nechci platit stočné, co pro to mám udělat? 

Máte možnost písemně požádat o tzv. podružný – zálivkový vodoměr. Po obdržení žádosti Vás budeme v této věci kontaktovat a informovat Vás o následném postupu, jako je např. provedení místního prověření, zda je vůbec technicky možné osazení tohoto vodoměru. Při pořizování podružného vodoměru doporučujeme zvážit vhodnost zřízení. Tento vodoměr si zřizuje odběratel na své náklady a je třeba počítat s tím, že každých šest let, kdy vyprší platnost cejchu vodoměru, je nutné pořízení vodoměru nového. Stočné je snižováno dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, § 19 odst. 7, pouze v případě, že odběratel vodu dodanou vodovodem z části spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok. Zjednodušeně řečeno, pokud na zalévání nespotřebujete více než 30 m3 ročně, stočné vám bude účtováno v plné výši a investice do podružného vodoměru se Vám  nevyplatí.

Mám abnormálně vysokou fakturu, jak mám postupovat?

!!! Zkontrolujte stav vodoměru a současně ověřte, zda se vrtulka měřidla netočí i v okamžiku, kdy neodebíráte žádnou vodu (není spuštěna pračka, myčka, nenapouští se nádrž WC apod.). Pokud vodoměr měří i v okamžiku, kdy vodu neodebíráte, může se jednat o skrytý únik vody, např. prasklé vodovodní potrubí mezi vodoměrem a domem, vadný pojistný ventil u kotle apod. V tom případě je třeba zjistit, kde voda uniká a zjednat nápravu. 

Nejsem schopen uhradit fakturu nebo zálohu, jak mám postupovat?

Ještě před splatností faktury nebo zálohy kontaktujte PVK e-mailem na info@pvk.cz nebo korespondenčně s návrhem řešení jak bude pohledávka uhrazena.

Jaká je předpokládaná spotřeba pro moje odběrné místo?

Předpokládanou spotřebu lze odvodit od historických spotřeb vody na odběrném místě. Na daňovém dokladu zaslaném odběrateli je denní spotřeba v litrech z posledních vyúčtování. Přepokládaná spotřeba podle směrných čísel je 35 m3 na osobu/rok.

Podnikám a chtěl bych objasnit, jak se vypočte stočné za srážkovou vodu?

Stočné za srážkovou vodu se vztahuje pouze na podnikatelské subjekty a domy, které se používají k podnikatelským účelům.

Výpočet plateb za srážkové vody je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č, 274/2001 Sb. a platnou prováděcí vyhláškou č. 428/2001. Informace o výpočtu musí ze zákona obsahovat také smlouva, kteru jste uzavřeli s provozovatelem vodárenské infrastruktury.

Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod musí totiž dle zákona kromě obecných náležitostí obsahovat také:
a) určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,
b) přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody,
a právě výpočet množství srážkové vody.

Informace k výpočtu srážkové vody pak nalezneme ve třetím oddílu prováděcí vyhlášky, konkrétně v paragrafu 31, který definuje způsob výpočtu množství srážkové vody bez měření s odkazem na výpočet v příloze č. 16.

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace (zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu) a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů.

V praxi tedy stanovíme, jaké druhy plochy na pozemku máme. Po té vypočítáme pro jednotlivé druhy plochy tzv. redukovanou plochu jako součin plochy a daného odtokového součinitele. Ten zohledňuje propustnost ploch. Samozřejmě největší je u zastavěných ploch a nejmenší u ploch krytých zelení.
Součet všech redukovaných ploch po té vynásobíme dlouhodobým srážkovým úhrnem a získáme požadované roční množství odváněných srážkových vod v m3. Tento údaj je stěžejní pro výpočet stočného.

Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace. Výsledek výpočtu se pak rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Osvobození od plateb za srážkovou vodu

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Jsem povinen platit za odvádění srážkových vod?

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťují PVK spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu mají podnikatelské subjekty. Povinnost se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

O způsobu výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace se dozvíte více v části Odvádění srážkových vod kanalizací.

Co mám dělat, když potřebuji nahlásit škodu?

Pokud dojde ke vzniku škody s podezřením na souvislost s činností společnosti PVK je třeba nás neprodleně kontaktovat. Prosím zavolejte na 840 111 112 nebo 601 274 274, případně pošlete e-mail na 4gsyQOQhcdkmb. Nárok na náhradu škody je nezbytné vždy uplatnit písemně a to i v případech předchozího oznámení výše uvedenými způsoby.

V písemném uplatnění nároku uveďte zejména: dobu a místo, kde vznikla škodní událost, stručnou informaci o způsobené škodě, adresu poškozeného a číslo telefonu, příp. e-mailovou adresu, bankovní spojení a číslo účtu, na který má být uznaná náhrada škody poukázána. V případě, že poškozeným je právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, uveďte také IČ.

Mohou PVK omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod?

Provozovatel je podle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení. Ustanovení týkající se přerušení nebo omezení dodávku vody a odvádění odpadních vod naleznete v § 9 Práva a povinnosti provozovatele, odstavec 5-10.

Může vodárenská společnost přerušit dodávku pitné vody, pokud za ni odběratel neplatí?

Ano, dodavatel pitné vody má právo chránit se proti újmě způsobené neplatiči, a proto může poskytování služby omezit nebo přerušit (v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.). Finanční újma působená neplatiči zhoršuje finanční situaci dodavatele a omezuje jeho činnosti potřebné pro provoz vodovodní sítě. Tím jsou vlastně kráceni ve svých právech řádně platící zákazníci a jejich zájmy je dodavatel povinen hájit právě zákroky u neplatičů.

Doporučení nájemníkům činžovních domů: Pokud vám byla přerušena dodávka vody z důvodu neplacení faktur ze strany vlastníka nemovitosti, nemá význam si stěžovat na PVK. Je nám líto, ale našim smluvním partnerem je vlastník nemovitosti, a pokud nám neplatí, jsme nuceni vodu zavřít do doby než se s vlastníkem celá záležitost vyřeší. V těchto případech apelujte na vlastníka nemovitosti (bytové družstvo, soukromý vlastník, realitní kancelář, atd.), aby řádně platil vodné a stočné a nezpůsoboval vám tyto nepříjemnosti.

Podle čeho se účtuje vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr?

V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem, stanovuje se vodné a stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob a vybavenosti domácnosti.