Úvod Vše o vodě Pitná voda

Pitná voda

Pražské vodovody a kanalizace garantují, že pitná voda z veřejného vodovodu je zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnu vodu. Pitná voda nemůže být koronavirem ohrožena, k jeho přenosu dochází kapénkovou cestou a přímým kontaktem.  Jak uvedl Státní zdravotní ústav :„I kdyby se do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce. Respirační viry jsou totiž velmi citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením." 

Praha je zásobována pitnou vodou z cca 63 % z úpravny vody Želivka, z cca 25 % z úpravny vody  Káraný a z cca 12 % z úpravny vody Podolí. Pitná voda z úpravny vody Káraný má charakter podzemní vody, má vyšší tvrdost než voda z úpravny vody Želivky a Podolí a je distribuována hlavně do severní části Prahy. V úpravně vody Želivka se provádí v závěru úpravy vody ozonizace – dávkování ozonu do pitné vody a filtrace přes granulované aktivní uhlí (sorpční stupeň). Tyto stupně úpravy vody nejen zlepšují chuťové a senzorické vlastnosti pitné vody, ale díky sorpčnímu stupni jsou z vody odstraňovány i mikropolutanty. Úpravna vody Podolí je v provozu od června 2021 a do technologie úpravy vody byl taktéž doplněn sorpční stupeň a hygienické zabezpečení vody pomocí UV záření.

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s předpisy  EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Pitná voda z vodovodu podléhá četnější a v některých parametrech přísnější kontrole kvality než kontroly balené vody. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů.
O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou.  

Z výsledků dlouhodobého sledování kvality pitné vody v pražské distribuční síti vyplývá, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

Dále se můžete dozvědět také vše o odpadní vodě, o její kvalitě, o tom co nepatří do kanalizace, nebo o deratizaci stokové sítě hl. města Prahy. Podívejte se také na cenu vodného a stočného a na její vývoj. Mnoho zajímavých informací o vodě naleznete také v části nejčastějších dotazů.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody