Úvod Služby Přípojky

Přípojky

Rozhodnete-li se zřídit si vodovodní nebo kanalizační přípojku, je třeba nejprve ověřit, zda je možné napojení na vodovodní nebo kanalizační řad v dosahu vaší nemovitosti. Žádost o zákres sítí i všechny následné kroky vedoucí ke zřízení přípojky vyřešíte přes

VYJADŘOVACÍ PORTÁL

Ke stažení

Technické požadavky PVK
Otevřít

 

 

Postup při zřizování vodovodní a kanalizační přípojky

1/ Zákres stávajících sítí
Žadatel (stavebník nebo pověřená osoba s plnou mocí – dále jen „žadatel“) zažádá o zákres sítí přes vyjadrovaciportal.cz.

2/ Zpracování projektové dokumentace
Žadatel si nechá zpracovat projektovou dokumentaci. Ta musí být zpracována dle Městských standardů hl. města Prahy a Technických požadavků PVK. Lze využít služby Přípojka na klíč od PVK.

3/ Předložení projektové dokumentace
Žadatel předloží projektovou dokumentaci výhradně přes vyjadrovaciportal.cz. Žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci není možné zaslat emailem. Projektová dokumentace zaslaná poštou bude vrácena žadateli.

4/ Žádost o udělení územního rozhodnutí
Žadatel, který obdrží kladné vyjádření k projektové dokumentaci, následně předloží tento dokument stavebnímu úřadu a zažádá o udělení územního rozhodnutí/souhlasu/povolení se stavbou přípojky. Platnost vyjádření k projektové dokumentaci je dva roky od vyhotovení.

5/ Uzavření smlouvy  
Součástí kladného vyjádření k projektové dokumentaci je i postup pro uzavření smlouvy. Žadatel se ve stanoveném termínu dostaví do Zákaznického centra PVK, kde dojde k uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod s odloženou účinností.

6/ Napojení přípojky
Termín realizace přípojky závisí na druhu napojení na vodovodní nebo kanalizační síť. Obvykle se jedná o 1 až 5 týdnů. Termín určuje příslušný pracovník provozu sítí, viz vyjádření PVK. Na základě zrealizované přípojky smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod nabyde účinnosti.

7/ Žadatel předá geodetické zaměření skutečného provedení stavby přípojky přes vyjadrovaciportal.cz

Zákaznické centrum – Útvar technicko-provozní činnosti

Dykova 3, Praha 10 – Vinohrady
Úřední hodiny: pondělí a středa  8:00 - 18:00 h
e-mail pro stavby v oblasti Prahy 3, 8, 9: vyjadrovani1.pripojky@pvk.cz, tel. 221 501 124 nebo 221 501 122
e-mail pro stavby v oblasti Prahy 2, 4, 10: vyjadrovani2.pripojky@pvk.cz, tel. 221 501 125 nebo 221 501 123
e-mail pro stavby v oblasti Prahy 1, 5, 6, 7: vyjadrovani3.pripojky@pvk.cz, tel. 221 501 120 nebo 221 501 121

Realizace přípojky

Vodovodní i kanalizační přípojku může investor = majitel připojovaného pozemku/nemovitosti, realizovat různými způsoby, nebo jejich kombinací. Vždy se jedná o zemní a stavební práce a odborné práce při instalaci potrubí. Některé práce je možné provést svépomocí, nebo je zadat odborné firmě. 

Finální napojení na veřejný vodovod nebo na veřejnou kanalizaci je však vysoce odbornou prací, při které se zasahuje do veřejných vodohospodářských sítí, které provozují Pražské vodovody a kanalizace, proto je mohou provádět výhradně pracovníci společnosti PVK.

Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je potřeba provést u vodovodu tlakovou zkoušku, a u kanalizace zkoušku vodotěsnosti. Dále je nutné provést zaměření vodovodní a kanalizační přípojky. Po zasypání výkopu se musí staveniště uvést do původního stavu, včetně dotčených chodníků a komunikací.

Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací, a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti. Protože vodoměr je obchodním měřidlem ve vztahu mezi společností Pražské vodovody a kanalizace a zákazníky, ale také proto, že montáž vodoměru musí splňovat přísná metrologická pravidla, mohou tuto činnost provádět pouze odborní pracovníci PVK.

V souvislosti s připojením vodovodní přípojky k veřejnému vodovodu je nutné upozornit na skutečnost, že je nepřípustné spojovat vnitřní vodovod, napojený na veřejnou vodovodní síť, s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. z vlastní studny, prameniště, nádrže apod.), viz zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Stavba přípojky na klíč - kompletní služba poskytovaná PVK

Společnost PVK nabízí na základě požadavku zákazníka projektové, inženýrské i realizační služby pro zajištění celého díla. Služby mohou být poskytnuty samostatně dle požadavků stavebníka nebo komplexně, jako stavba na klíč. Ke konkrétním požadavkům a situaci každého případu jsme připraveni poskytnout odborné konzultace.

Vybudování přípojky na klíč sestává ze dvou částí (zákazníci mají možnost objednat si i dílčí služby):

 • Zpracování projektové dokumentace a vyřízení potřebných dokumentů
 • Realizace – provedení stavebních prací a napojení na veřejné sítě, součástí této služby může být i zajištění záboru (DIO – dopravně inženýrská opaření a DIR – dopravně inženýrské rozhodnutí)

V případě zájmu o službu vybudování přípojky na klíč kontaktujte odpovědné pracovníky dle územní příslušnosti stavby.

Zpracování projektové dokumentace - Oddělení péče o majetek

e-mail: pripojkynaklic@pvk.cz, tel. 221 969 509

Realizace přípojky na klíč - Provoz sítě, oblast 1-3

e-mail pro stavby v oblasti Prahy 3, 8, 9: pripojky.provoz1@pvk.cz
e-mail pro stavby v oblasti Prahy 2, 4, 10: pripojky.provoz2@pvk.cz
e-mail pro stavby v oblasti Prahy 1, 5, 6, 7: pripojky.provoz3@pvk.cz

Dokumentace požadovaná PVK v průběhu procesu zřizování přípojky

 • Zákres sítí – poskytuje PVK přes vyjadrovaciportal.cz 
 • Projektová dokumentace – nechá si vypracovat žadatel dle Městských standardů hl. města Prahy a Technických požadavků PVK
 • Vyjádření k projektové dokumentaci – vydává PVK a PVS výhradně přes vyjadrovaciportal.cz
 • Rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas nebo jiný doklad vydaný stavebním úřadem s vyznačením nabytí právní moci
 • Výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva s potvrzením katastrálního úřadu o účincích vkladu
 • Výpis z obchodního rejstříku (pouze právnické a podnikající fyzické osoby)
 • Plná moc – pokud zastupujete vlastníka

O všech potřebných dokumentech jsou budoucí odběratelé informováni v rámci vyjádření vydaném při zahájení procesu zřizování přípojky.

Legislativa týkající se vodovodních a kanalizačních přípojek

 • Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. (§ 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále jen ZVK)
 • Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. (§ 3 odst. 2 ZVK)
 • Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. (Jde o potrubí za vodoměrnou šachtou, které není vodovodní přípojkou.) Vnitřní vodovod není vodním dílem. (§ 2 odst. 7 ZVK)
 • Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. (Jde o potrubí před vnějším spojením, které není kanalizační přípojkou). Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. (§ 2 odst. 8 ZVK)
 • Dešťové svody nejsou kanalizační přípojkou, ani její součástí. Provozovatel neprovádí jejich opravy ani údržbu.
 • Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. (§ 3 odst. 3 a 6 ZVK)
 • Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranstvízajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. (§ 3 odst. 7 ZVK)
 • Opravy a údržbu vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace nezajišťuje provozovatel vodovodu nebo kanalizace a to ani v případech, kdy jsou uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství. Opravu a údržbu vodoměrné šachty bez ohledu na její umístění zajišťuje vždy vlastník přípojky.
 • Za veřejné prostranství lze považovat každý prostor sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. Neoplocení či neoznačení pozemku, který neslouží obecnému užívání, automaticky neznamená, že se jedná o veřejné prostranství. (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 • Opravou vodovodní nebo kanalizační přípojky se rozumí činnosti, které nejsou údržbou, technickým zhodnocením, modernizací nebo rekonstrukcí a kterými se uvádí poškozená část přípojky do předchozího nebo provozuschopného stavu.
 • Údržbou vodovodní nebo kanalizační přípojky se rozumí pravidelná péče o vodovodní nebo kanalizační potrubí (příp. i revizní šachtu na kanalizační přípojce), kterou se zpomaluje průběh procesu fyzického opotřebení a předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil jeho provozuschopný stav a bezpečný provoz.
 • Obnova vodovodní nebo kanalizační přípojky je výměna stávajícího potrubí v současné nebo jiné trase při zachování původní funkce přípojky. Obnovu zajišťuje  na své náklady vlastník přípojky.
 • Životnost potrubí je závislá mj. na druhu použitého materiálu. U vybraných materiálů je předpokládaná doba životnosti vodovodní přípojky: z oceli přibližně 40 let, z šedé litiny 90 let, z polyetylénu 60 let, z tvárné litiny 110 let. U kanalizační přípojky z PVC, PE, PP je předpokládaná doba životnosti přibližně 60 let, z kameniny 110 let, sklolaminátu 60 let. Snížení kapacity vodovodní přípojky zhotovené z oceli nebo šedé litiny na hranici životnosti nelze považovat za zanedbání údržby, ale jedná se o přirozený proces koroze těchto materiálů bez vnitřní ochrany.
 • Provozovatel nezajišťuje údržbu ani opravy vodovodních přípojek nebo kanalizačních přípojek, které nejsou uloženy v pozemcích tvořících veřejné prostranství, vnitřních vodovodů nebo vnitřních kanalizací, vodoměrných šachet ani dešťových svodů. V těchto případech náklady spojené s údržbou nebo opravou, včetně požadovaného přistavení cisterny s pitnou vodou, hradí vždy vlastník přípojky. Jedná se např. o údržbu nebo opravy vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky v obvodové zdi, v suterénu nebo technické chodbě stavby, zanesených lapačů nebo poškozených poklopů nebo rámů vodoměrných šachet.

Bližší informace lze získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci Výkladové komise MZe ČR k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Ceníky ke stažení

31_Sazba za znovuzprovoznění vodovodní přípojky pro dodávku pitné vody
Otevřít

 

48_Cena za převedení projektové dokumentace do elektronické formy
Otevřít