Úvod Zákazníci Smlouvy

Smlouvy

Smlouva na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a na odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a společností PVK.

Na základě platných právních předpisů se smlouva uzavírá s vlastníkem nebo spoluvlastníky připojené nemovitosti (nebo s jedním ze spoluvlastníků připojené nemovitosti, který je k tomuto právnímu jednání zmocněn). Pro jednu nemovitost se zřizuje vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a sjednává se jedna smlouva.

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zajišťují PVK spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod. Srážkové vody mohou být odváděny buď jednou společnou kanalizační přípojkou se splaškovými vodami - v případě jednotné kanalizace, nebo samostatnou přípojkou - v případě oddílné srážkové kanalizace.

Uzavření odběratelské smlouvy

Smlouvu je možné uzavřít osobně v Zákaznickém centru případně korespondenčně. Při korespondenčním uzavření smlouvy je třeba zaslat vyplněný formulář žádosti o uzavření smlouvy.

Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy, předávací protokol mezi původním a novým vlastníkem a plnou moc v případě, že odběratel zplnomocní k uzavření smlouvy třetí osobu a doklad o vlastnictví.

Jako doklad o vlastnictví nemovitosti slouží originál výpisu z katastru nemovitostí nebo potvrzený návrh na vklad do katastru nemovitostí včetně kupní smlouvy na nemovitost.

V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud smlouvu nepodepisují všichni vlastníci, plnou moc k uzavření smlouvy od všech spoluvlastníků nemovitosti.

Formuláře potřebné pro uzavření smlouvy

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahuje:

 • určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod a kanalizaci
 • adresa pro doručování
 • evidenční číslo odběru
 • způsob zjišťování množství odebírané vody a odváděné odpadní vody
 • výpočet množství odváděné srážkové vody
 • četnost odečtů a konečného vyúčtování
 • výše a četnost placení záloh, pokud jsou sjednány
 • dobu plnění

Odvádění srážkových vod kanalizací

PVK spolu s odváděním odpadních vod splaškových zajišťují i odvádění vod srážkových. V případě odvádění srážkových vod do kanalizace je tato skutečnost uvedena ve Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

 • Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce na základě dlouhodobého srážkového normálu na území Hlavního města Prahy zjištěného od Českého hydrometeorologického ústavu (pobočka Praha, Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany) a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů.

  Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za třicetiletí, v současné době za roky 1991 až 2020. Tato hodnota je platná od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace. Faktury vystavujeme v souladu s platným zněním normy, aniž by bylo nutno uzavírat dodatky ke smlouvám.

 • Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do srážkové (uliční) vpusti a následně do kanalizace.

Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace použité pro fakturaci, bude vypočteno z výměr ploch nemovitosti, doložených odběratelem a odsouhlasených PVK, v přepočtu podle účelu jejich využití k činnostem osvobozených a neosvobozených od zpoplatnění.

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívanách pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Podmínky využívání vod z jiných zdrojů a čerpání dotačního programu dešťovka

Podmínky využívání vod z jiných zdrojů, zejména ke splachování WC, úklidu, praní nebo k zálivce užitkovou vodou a čerpání dotačních titulů „dešťovka“.

Pro vydání souhlasného stanoviska PVK s užíváním vod z jiných zdrojů (mj. přílohy k žádosti pro čerpání dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR) je třeba splnit tyto podmínky:

 • Předložit projektovou dokumentaci k využívání vod z jiných zdrojů prostřednictvím Vyjadřovacího portálu.
 • Jestliže to návrh technického řešení vyžaduje (je navržena produkce odpadních vod z jiných zdrojů) následně též potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě na odvádění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod v souladu s ustanovením § 19 odst. 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
Množství užitkové vody z jiných zdrojů (použité ke splachování WC, k praní a na úklid) bude měřeno podružným / fakturačním vodoměrem umístěným na okruhu užitkových vod a použito pro fakturaci stočného.
Doplňovaná pitná voda do užitkového vodovodu, která nebude vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu, bude měřena podružným vodoměrem umístěným na vnitřním vodovodu, pro odečet stočného.

Na základě schválené projektové dokumentace a montáže podružných vodoměrů bude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko PVK k užívání vod z jiných zdrojů. Toto stanovisko lze vydat pouze smluvním partnerům PVK, tedy odběratelům s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod. Toto souhlasné stanovisko PVK slouží jako podklad pro uzavření dotační smlouvy.
Vypouštění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod než je dodávaná pitná voda bez souhlasu provozovatele bude považováno za nepovolené vypouštění odpadních vod podle § 9 odst. 6, písm. f), zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Přímé nebo nezabezpečené provozní propojení okruhů užitkových nebo provozních vod s vnitřním vodovodem zásobovaným z vodovodu pro veřejnou potřebu je důvodem k přerušení dodávky pitné vody do připojené stavby do doby, než pomine důvod k přerušení podle § 9 odst. 6, písm. b), téhož zákona.
Bližší informace ke způsobu podání, technických požadavcích PVK pro využívání vod z jiných zdrojů, umístění podružných vodoměrů a zabezpečení bezpečnostního přepadu akumulační nádrže naleznete v Technických požadavcích PVK, kap. 3.4, na straně 15.

Technické požadavky PVK

Doporučujeme také přečíst si vyjádření společnosti SOVAK k rizikům spojeným s využíváním dešťových vod:

Rizika spojená s využíváním dešťových vod