Úvod Služby Kanalizace

Kanalizace

Historie moderní pražské stokové sítě se datuje od přelomu 19. a 20. století, kdy anglický inženýr William H. Lindley navrhl systém odvodu splaškové vody a její čištění. Od té doby prošel kanalizační systém i způsob čištění odpadní vody velkým vývojem a dnes se pod nohami Pražanů nachází 7 kmenových stok, přičemž celkové délka stokové sítě, včetně kanalizačních přípojek, je více než 4 600 km.

V centrální části Prahy je vybudován jednotný kanalizační systém, často právě ze začátku 20. století, který ovšem bezproblémově slouží dodnes. V okrajových částech je většinou zaveden oddílný kanalizační systém, který odvádí dešťové vody samostatnou sítí.

O kanalizaci, včetně domovních přípojek, je třeba se starat. Proto nabízíme tyto služby:

Čištění kanalizačních přípojek

 • odstraňování ucpávek na kanalizačních přípojkách
 • čištění dešťových svodů tzv. gajgrů
 • čištění dvorních vpustí, včetně dodání koše a případných oprav
 • výměna poklopů revizních šachet v kanalizačních přípojkách
 • zřizovaní nových přípojných míst po odsouhlasení oddělením technicko provozní činnosti
 • výstavba kanalizačních přípojek tzv. „na klíč“
 • drobné zednické práce
 • čištění a údržba areálových kanalizací a přípojek
 • zaslepování kanalizačních přípojek – např. před demolicí objektu
 • revize kanalizační přípojky televizní kamerou včetně vypracování protokolu a videozáznamu
 • čištění a opravy uličních vpustí
 • zřizování a opravy revizních šachet na přípojkách

Středisko ucpávkové služby

Praha 8, Na Rozhraní 2154/1 
Tel.: 284 013 221, mimo pracovní dobu - tel. 601 274 274 nebo 840 111 112
E-mail: ucpavky@pvk.cz

Čerpání žump a septiků

 • jednorázový i dlouhodobý vývoz fekálií a jiných tekutých odpadů na území hl. m. Prahy
 • odsátí nashromážděných odpadních vod fekálním vozem určeným pro přepravu koncentrovaných odpadních vod na čistírnu odpadních vod
 • odsávání fekálních vod ze sklepů a jiných prostor
 • zákazník obdrží potvrzení o ekologické likvidaci odpadu na čistírně odpadních vod, které je povinen předkládat orgánům hygienické kontroly a životního prostředí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Středisko ucpávkové služby

Praha 8, Na Rozhraní 2154/1 
Tel.: 284 013 221, mimo pracovní dobu - tel. 601 274 274 nebo 840 111 112
E-mail: ucpavky@pvk.cz

Servis a čištění tukových lapolů

 • čerpání tukových lapolů vozidlem COMBI (včetně likvidace odpadu na čistírně odpadních vod), což umožňuje i okamžité preventivní propláchnutí potrubí tlakovou vodou a bezvadné očištění pracovního prostoru
 • vybírání lapolů ručně do nádob (včetně likvidace odpadu na čistírně odpadních vod)
 • zajistíme pravidelnou údržbu vyprazdňování a čištění v souladu s platnými právními předpisy a provozně manipulačními řády

Středisko ucpávkové služby

Praha 8, Na Rozhraní 2154/1 
Tel.: 284 013 221, mimo pracovní dobu - tel. 601 274 274 nebo 840 111 112
E-mail: ucpavky@pvk.cz

Průzkum stokové sítě

 • zjišťování stavebně technického stavu kanalizace a areálové kanalizace televizní kamerou profilů od DN 200 včetně dočištění před prohlídkou tlakovou vodou 
 • prohlídky kanalizačních přípojek satelitní kamerou ze stok DN 250 - 400
 • zaměřování závad na kanalizaci od DN 200
 • zaměřování osazených odboček pro přípojky na řadech od DN 200
 • vyhledávání průběhu kanalizace
 • technické popisy objektů na stokové síti a zjišťování stavebně technického stavu včetně zaměření nálezů průlezných stok
 • vyhodnocení prohlídek televizním inspekčním systémem včetně snímků z videozáznamu

Útvar stokové sítě

Tel.: 284 013 211
E-mail: pruzkum.stokovesite@pvk.cz

Měření na stokové síti

 • expertní činnost při návrhu, realizaci a provozu měrných objektů průtoku odpadních vod na stokové síti a ČOV
 • kontroly funkční způsobilosti (kalibrace) měřících systémů průtoku odpadních vod dle zákona o vodách
  č. 254/2001 Sb. a vyhlášky 328/2018 Sb.
 • úřední měření průtoku vod v otevřených korytech metodou hydrometrování, vážící metodou, přenosnou měřicí sestavou a pomocí měrných žlabů a přelivů
 • měření hydraulických veličin v objektech stokové sítě
 • měření srážek
 • pasportizace objektů na stokové síti orientovaná na zaměření geometrie a výškového uspořádání, vyhodnocení funkce, popis stavebního stavu a fotodokumentaci objektu

Útvar technické podpory a metrologie

Tel.: 272 172 150
E-mail: mereni.stokova.sit@pvk.cz

Domovní čistírny odpadních vod

Nabízíme kompletní dodávku domovních čistíren odpadních vod. Hodí se tam, kde není možné připojení ke kanalizační síti.

Výstavba domovní čistírny zahrnuje:

 • Nalezení vhodného řešení, poradenství
 • Zpracování projektu
 • Stavební příprava, uvedení do provozu
 • Provoz, kontrola, servis, odběry vzorků

Útvar technologie vod

Ke Kablu 971,102 00 Praha 10
E-mail: info@pvk.cz, tel. 607 632 023

Technická dokumentace

Zákres sítí – kanalizace

 • poskytnutí zákresu inženýrských sítí provozovaných PVK
 • poskytnutí kopie z dokumentace stávajících kanalizačních přípojek

VYJADŘOVACÍ PORTÁL

Dohledání a vytyčení kanalizačních sítí v terénu

 • dohledání a vytyčení kanalizačních sítí provozovaných PVK v terénu

Oddělení technické dokumentace

Tel.: 221 501 130
E-mail: geodeti.kanalizace@pvk.cz

Převzetí geodetického zaměření

 • převzetí geodetického zaměření skutečného provedení stavby kanalizace 

VYJADŘOVACÍ PORTÁL

Ceníky ke stažení

20_Ceny za provádění průzkumu na stokové síti
Otevřít
21_Ceny za provádění metrologických a technologických činností
Otevřít
33_Ceník prací prováděných na domovní kanalizaci
Otevřít

 

47_Ceny za provádění technologických činností
Otevřít
26_Stanovení cen za poskytování kopií z grafického pasportu, za poskytování digitálních dat GIS a ocenění geodetických prací na vodovodní a stokové síti
Otevřít

 

Legenda značek ke stažení

PVK legenda zjednodušená
Otevřít
PVK legenda kanalizace
Otevřít
PVK legenda export do DGN
Otevřít