Úvod Služby Vodoměry

Vodoměry

Spotřeba dodané vody se měří vodoměrem. Odečty se provádějí v cyklech stanovených provozovatelem a odběratel má povinnost dodržet podmínky umístění vodoměru. 

Vodoměr je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii . Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a to zejména v příloze č. 12 - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Měření spotřeby vody

Množství odebrané vody (pitné) je zpravidla určeno podle vodoměru. Množství vody vypuštěné do kanalizace (odpadní) se většinou neměří. Předpokládá se, že množství vody, které odběratel z vodovodu odebral, vypustí do kanalizace.

U nemovitostí, ze kterých jsou odváděny srážkové vody kanalizací a slouží k podnikání, jsou součástí smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod i podmínky pro odvádění srážkových vod. Způsob stanovení množství odváděných srážkových vod je dán vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Více informací na zákaznické lince 601 274 274 nebo 840 111 112

Podružný - zálivkový vodoměr

Slouží ke snížení stočného za množství vody, které nebylo odvedeno do kanalizace. K tomuto účelu je určen vodoměr pro měření vody neodvedené do kanalizace (tzv. zálivkový vodoměr). Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace (např. na zalévání zahradní zeleně) a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, lze snížení stočného řešit osazením podružného vodoměru.

Odběratel může požádat o osazení podružného vodoměru pro měření spotřebovaného množství vody nevypuštěné do kanalizace. Množství odebrané vody naměřené na podružném vodoměru bude pak podkladem pro výpočet a vyúčtování stočného za vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu z připojené nemovitosti.

Jak postupovat při žádosti o snížení stočného:

 • Odběratel požádá PVK o snížení stočného, které nebylo odvedeno do kanalizace prostřednictvím žádosti o snížení stočného
 • PVK na odběrném místě přešetří a rozhodne, kam bude umístěn podružný vodoměr
 • Dodávku a osazení podružného vodoměru provádějí naši zaměstnanci na základě objednávky odběratele na jeho náklady 

Více informací na zákaznické lince 601 274 274 nebo 840 111 112

Odečty vodoměrů 

Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů sloužící pro vyúčtování vodného a stočného (fakturační odečty) provádí dodavatel v pravidelných intervalech vyplývajících ze smluvního ujednání. Délka intervalu, ve kterém se provádějí odečty, je přibližná. Pohybuje se zhruba v toleranci 2 týdnů. Z důvodů technických i ekonomických nelze dny pro provádění odečtů vodoměrů pevně stanovit. Zaměstnanci PVK, kteří odečítají vodoměry, mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud vás odečítač vodoměrů nezastihne, reagujte, prosím, na jeho písemný vzkaz, který na místě zanechal, děkujeme.

Dálkové odečty vodoměrů

Dálkové odečty vodoměrů umožňují odběrateli jednoduchou kontrolu nad svou spotřebou vody. Prostřednictvím internetového přístupu (veolia.unimonitor.eu) nebo v mobilní aplikaci Veolia CEM má odběratel kdykoli k dispozici informace o historické i aktuální spotřebě vody. Spotřeba vody je uvedena jak v jednotkách průtoku či objemu, tak v podobě nákladů v korunách. Dálkové odečty přináší komfortní řešení skrytých ztrát (úniků) vody na vnitřním vodovodu či rozúčtování nákladů jednotlivým spotřebitelům.

16 vodoměry

Nabízené služby pro dálkové odečty vodoměrů:

Voda on-line

Technologii dálkového on-line odečtu vodoměru poskytuje PVK svým zákazníkům na území hlavního města Prahy a okolí přístup k datům z vodoměru a jejich interpretaci na webovém portálu. Služba se nazývá „Voda-on-line“ a jedná se o připojení fakturačního vodoměru zákazníka do systému dálkového odečítání a umožnění přístupu zákazníka k informacím o spotřebě vody ve svém objektu. 

Podrobnější informace ke službě Voda on Line, včetně objednávkového formuláře

Přístup k systému CEM

Službu „Přístup k systému CEM“ poskytuje PVK svým zákazníkům v těch oblastech, kde je již připojen vodoměr do systému dálkového odečítání vodoměrů CEM. Služba umožňuje přístup uživateli k informacím o spotřebě vody ve svém objektu. Informace jsou poskytovány ve formě on-line přístupu do systému CEM přes veřejnou síť Internet. 

Podrobnější informace ke službě Přístup k systému CEM

 VEOLIA-Monitor

Služba „VEOLIA-Monitor“ poskytuje PVK firemním zákazníkům. Jedná se o on-line měření spotřeby vody, plynu, elektřiny a tepla na fakturačních i podružných měřidlech spotřeby (vodoměrech, plynoměrech, elektroměrech, kalorimetrech) se zajištěním okamžitého přístupu zákazníka k naměřeným datům prostřednictvím počítačové aplikace CEM.

Podrobnější informace ke službě Veolia Monitor, včetně objednávkového formuláře

Doplňující informace o dálkových odečtech vodoměrů, Voda on line, Veolia monitor

Návod pro mobilní aplikaci pro dálkové odečty - Veolia CEM

Oddělení dálkových odečtů

Tel: 272 172 152
E-mail: Z8yu5f94-_rm-i4WHiIuO1p         

Výměna vodoměru

Pravidelné výměny fakturačních vodoměrů, které jsou využívány dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jsou prováděny po šesti letech.

Existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně, je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č. 274/2001 Sb. provozovatele (PVK) o přezkoušení vodoměru. Přezkoušení je provozovatel povinen zabezpečit u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:
a)  vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru tu hradí dodavatel vody.
b)  údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více, než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel.

Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

Opravy vodoměrů

 • opravy vodoměrů
 • ověřování vodoměrů
 • prodej vodoměrů

Útvar smart solution

Tel.: 272 172 151-2
e-mail: chqy33hqVX~z.929g

Montáže vodoměrů

Výměny fakturačních vodoměrů, které provozují PVK, v souladu s platnou legislativou.

 • výměny vodoměrů dle požadavků odběratelů (vodoměry pro úřední přezkoušení)
 • výměny vodoměrů z důvodu jejich zmrznutí nebo jiného vnějšího poškození hradí odběratel vody
 • odebírky vodoměrů v rámci ukončení odběru, rekonstrukce veřejné části vodovodní přípojky apod.
 • úpravy vodoměrných sestav (osazení uzávěru a filtru před vodoměr)

Útvar montáže vodoměrů

Tel.:  272 172 124
e-mail: info@pvk.cz

Přezkušování vodoměrů

Přezkoušení vodoměru podléhá zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Provozovatel je povinen zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel.

Pokud je při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem zjištěno, že údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; náklady s jeho výměnou a přezkoušením hradí provozovatel. V takové případě se provádí vyúčtování spotřeby jiným způsobem dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Pokud údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel, který si přezkoušení objednal.

Zákaznické centrum

Tel: 272 172 422
e-mail: prezkusovanivodomeru@pvk.cz

Péče o vodoměr

Vodoměr instalovaný ve vaší nemovitosti je velmi důležitým zařízením pro korektní vzájemný vztah mezi vámi a naší společností. Je osazen ve stavbě nebo na pozemku ve vodoměrné šachtě. Za jeho ochranu odpovídá dle zákona č. 274/2001 Sb. odběratel – vlastník připojené nemovitosti. Z tohoto důvodu je povinností odběratele chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením a zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců PVK. Vodoměr nevyžaduje z vaší strany prakticky žádnou údržbu. Pouze dbejte na to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení. Největším nepřítelem vodoměru jsou však zima a mráz, které ho mohou poškodit a vám způsobit zbytečné nepříjemnosti. Abyste se jich vyvarovali, rádi bychom vám poskytli několik praktických rad.

Ochrana vodoměru proti mrazu

Je-li vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě):

 • šachtu pečlivě zavřete
 • poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
 • vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce, není izolace nutná)

Je-li vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

 • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů
 • prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru).

Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.

Ochrana před poškozením vodoměru teplem

Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty extrémně vysoké mohou způsobit poškození vodoměru. Vodoměry, které používáme pro měření množství dodané pitné vody, jsou citlivé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do teploty cca 40° C. Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má teplotu přibližně 10° C a nebude mít rozhodně nikdy teplotu vyšší než uvedených 40° C. Teplá nebo horká voda se do vodoměru může dostat například při nefunkčnosti zpětného ventilu, či klapky. V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost udržovat v provozuschopném stavu zpětné ventily ve Vaší vodovodní instalaci.
K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Péče o vodoměrnou sestavu

Správný chod vodoměru je podmíněn předepsanou vodoměrnou sestavou, která je ve správě a vlastnictví odběratele.
Údržba vodoměrné sestavy spočívá v pravidelném protáčení uzavíracích prvků a kontroly jejich funkčnosti včetně zpětné klapky, která brání odtoku vody z vnitřního vodovodu do vodovodu pro veřejnou potřebu např. při poklesu tlaku na přívodu.

Úpravu vodoměrných sestav lze objednat za úplatu na adrese: Pražské vodovody a kanalizace, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10. Ke každé poptávce bude vypracována konkrétní cenová nabídka, poptávky možno zaslat písemně či na 4gsyQOQhcdkmb.  

Schémata vodoměrných sestav pro vodoměr

Vodoměrná sestava DN 20 a 25 a 40

Vodoměrná sestava přírubový vodoměr

Povinnosti PVK a zákazníků k vodoměrům

Povinnosti PVK

 • zajistit montáž, kontrolu při odečtu, výměnu a ověřování vodoměrů
 • zajistit odečítání vodoměrů pro zjišťování spotřeby vody
 • zajistit provedení zkoušky vodoměru na vyžádání zákazníka

Povinnosti zákazníka

 • hlásit závady na vodoměru
 • zajistit na své náklady funkčnost domovní instalace a předepsaných armatur ve vodoměrné sestavě  
 • v žádném případě není možné propojovat vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. studny)

Fakturační vodoměr je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Provozovatel (PVK) provádí jeho osazení (montáž), údržbu a může jej kdykoliv, na svůj náklad, vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Ceníky ke stažení

13_Stanovení ceny za výměnu vodoměru, změnu průměru vodoměru, prvotního osazení vodoměru, zhotovení vodoměrné sestavy a připojení podružného vodoměru
Otevřít
 
Dodatek č. 1 k ceníku 13_Stanovení ceny za výměnu vodoměru, změnu průměru vodoměru, prvotního osazení vodoměru, zhotovení vodoměrné sestavy a připojení podružného vodoměru
Otevřít

 

14_Stanovení cen za poškození, ztrátu vodoměru, přezkoušení vodoměru na žádost odběratele bez prokázaného důvodu
Otevřít
15_Cena za zajištění vodoměru a kontrolu vodoměrné sestavy
Otevřít
38_Sazby za odečet vodoměru
Otevřít
40_Sazby za přešetření, za zajištění vodoměrů plombou
Otevřít
 
49_Sazby za mimořádnou fakturaci s on-line odečtem na vodoměru, kde není poskytována služba "Voda on-line" nebo "Přístup k systému CEM"
Otevřít