Úvod Média Press kit

Press kit

Základní údaje o PVK

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) jsou největší společností v oboru vodovodů a kanalizací v České republice. Akciová společnost PVK vznikla 1. dubna 1998 a je právním nástupcem státních podniků Pražské vodárny s.p. a Pražská kanalizace a vodní toky s.p. PVK jsou provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě Praze a Radonicích. Vyrábějí a distribuují pitnou vodu do všech pražských domácností a podniků a zajišťují i odvádění a čištění odpadních vod. Do vodovodní sítě dodávají pitnou vodu z úpravny vody Podolí a Káraný, kterou provozují. Z úpravny vody Želivka a úpravny vody Sojovice pitnou vodu nakupují a zajišťují její distribuci po Praze. Pitnou vodou zásobují 1,3 mil. obyvatel hl. m. Prahy a dalších 208 tisíc ve Středočeském kraji. Na konci roku 2021 společnost zaměstnávala 1 141 zaměstnanců.

Na podzim 2021 společnost úspěšně absolvovala první kontrolní audit systému protikorupčního managementu dle ISO 37001 společností Bureau Veritas a recertifikační audit integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001 (systém managementu
kvality), ISO 14001 (systém managementu ochrany ŽP), ISO 50001 (systém managementu hospodaření s energií) a ISO 45001 (systém managementu BOZP), který je ve společnosti zaveden již od roku 2006. PVK jsou držitelem diamantového certifikátu pro integrovaný systém managementu od společnosti CQS – sdružení pro certifikaci systémů jakosti.
Oba audity provedené certifikačními autoritami potvrdily, že PVK je lídrem ve svém oboru.

Akcionářská struktura:

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.: 51 % akcií 

Pražská vodohospodářská společnost a.s.: 49 % akcií

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., vlastní 30 % akcií Institutu environmentálních služeb, a.s.