Úvod O společnosti Vedení společnosti

Vedení společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je představenstvo kontrolované dozorčí radou.
PVK řídí generální ředitel, jednotlivé úseky vedou odborní ředitelé. Organizační struktura ukazuje rozdělení společnosti na provozy a útvary.

Vodohospodářské sítě v Praze vlastní Hlavní město Praha, jeho majetek spravuje Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jsou provozovatelem vodohospodářských sítí.

Statutární orgány a vedení společnosti

Představenstvo PVK

Ing. Philippe Guitard – předseda
Ing. Petr Mrkos – místopředseda 
Ing. Martin Bernard, MBA
Ing. Miluše Poláková
Mgr. Eva Kučerová
Ing. Pavel Válek, MBA
Mgr. Mark Rieder

Dozorčí rada PVK

Mgr. Martin Velík – předseda
Ing. Petr Kratochvíl – místopředseda
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
RNDr. Marcela Dvořáková
Ing. Rostislav Čáp
Marek Dřevo
Alena Březinová
Jaroslav Dostál
Ing. Miloš Šimon

Vedení společnosti PVK

Generální ředitel – Ing. Petr Mrkos
Personální ředitelka – Ing. Zuzana Šepsová MSc., MBA, pověřena výkonem
Finanční a obchodní ředitel  – Ing. Pavel Novotný
Provozní ředitel – Ing. Petr Kocourek
Technický ředitel – Ing. Petr Sýkora, Ph.D.
Ředitelka komunikace a marketingu – RNDr. Marcela Dvořáková
Bezpečnostní ředitel – Bc. Jan Záveský

Organizační struktura společnosti

Úsek generálního ředitele (GŘ)

Operativní útvar GŘ – Mgr. Pavla Čápová, manažerka jakosti – Ing. Martina Hamalová
Útvar IT – Ing. Jan Penniger
Právní útvar – Mgr. Jakub Hroník
Útvar outsourcingových projektů – Ing. Jan Kadilak
Obchodní útvar – Ing. Ilona Líkařová
Útvar bezpečnosti a krizového řízení – Bc. Jan Záveský

Úsek personálního ředitele (PŘ)

Operativní útvar PŘ – Ing. Zuzana Šepsová MSc., MBA
Personální útvar – Romana Súderová

Úsek finančního a obchodního ředitele (FOŘ)

Operativní útvar FOŘ – Ing. Jaroslav Novák
Útvar financí – Ing. Lenka Vallová
Útvar plánování, cen a kontrolingu – Ing. Zbyněk Parkán
Útvar nákupu a logistiky – Miroslav Hoskovec
Zákaznický útvar – Ing. Karel Palda

Úsek provozního ředitele (PrŘ)

Operativní útvar PrŘ – Ing. Pavel Holakovský
Centrální dispečink –  Bc. Jan Záveský
Provoz úpravny vody – Ing. Ladislav Herčík
Provoz sítě – oblast 1 – Ing. Ondřej Chramosta
Provoz sítě – oblast 2 – Ing. Vladimír Sandholz
Provoz sítě – oblast 3 – Michal Kruk
Provoz ÚČOV – Bc. Petr Čech
Provoz ČS a vodojemů – Petr Okrouhlický
Provoz ČSOV a PČOV – Ing. Bc. Martin Mikula
Útvar stokové sítě – Ing. Zbyněk Venkrbec
Provoz doprava a mechanizace – Ing. Maroš Škvara
Úvar technicko provozní činnosti – Ing. Marek Červenka

Úsek technického ředitele (TŘ)

Operativní útvar TŘ –  Bc. Miloš Lóži
Útvar kontroly kvality vody –  Ing. Lenka Vavrušková
Útvar technické podpory a metrologie – ing. Jindřich Bernard
Útvar hospodaření s vodou a ekologie – Ing. Jan Kobr, Ph.D.
Útvar technologie vod – Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
Útvar smart solutions – Ing. Radovan Ledvina
Útvar montáže vodoměrů – Petr Martínek

Úsek ředitelky komunikace a marketingu (ŘKM)

Operativní útvar ŘKM – PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D.
Útvar komunikace a marketingu – Ing. Marcela Segeťová

Kdo zodpovídá za vodu v Praze

  • Hlavní město Praha
  • Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS)
  • Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK)

Odpovědnost PVS ve vztahu k majetku hl. m. Prahy

  • správa majetku – evidence, využívání a ekonomická efektivita procesu, technický stav a zachování provozuschopnosti majetku
  • investiční program a jeho realizace
  • jednotnost řešení a kompatibilita nových částí sítí s původními, rozvojové koncepce, nadlimitní opravy majetku

Vlastník PVS

Hlavní město Praha (100 %)

Základní práva a povinnosti PVK

  • práva související s předmětem činnosti PVK (uzavírání smluv se správci vodních toků na odběr vody a k vypouštění odpadních vod, fakturování dodávky vody a odvádění vod, připojování vodovodních přípojek, montáže vodoměrů, navrhování investičních akcí, ...)
  • povinnosti související s předmětem činnosti PVK (spolehlivé, bezpečné, hospodárné a kvalitní zajišťování služeb související s výrobou a dodávkou pitné a užitkové vody, s odvodněním území navazujícího na pronajatý majetek a s provozem kanalizace pro veřejnou potřebu včetně čištění odpadních vod, úhrada nájemného PVS za provozování infrastrukturního majetku