Úvod O společnosti Udržitelnost

Udržitelnost

Jsme ekologicky a společensky odpovědná firma, proto do své firemní strategie zahrnujeme takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k cirkulární ekonomice a podpoře udržitelného rozvoje. Řídíme se závazným Ekologickým kodexem, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a našich zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadů, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

Zpráva o udržitelném rozvoji

Skupina Veolia, do které patří společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., publikuje Zprávu o udržitelném rozvoji za Českou republiku pravidelně každý rok. Přečtěte si zprávu za rok 2021, která reflektuje a naplňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu. Uvádí nefinanční reporting všech společností konsolidačního celku Veolia Česká republika, a to z oblasti životního prostředí, péče o zaměstnance a zákazníky, sociální a společenské. Zpráva navazuje na výroční zprávy jednotlivých společností skupiny Veolia ČR obsahující hospodářské výsledky.

VE_udrzitelnost

Podpora biodiverzity v areálech PVK

Tento projekt je naším závazkem k podpoře a obnově biodiverzity a upozorňuje veřejnost na problematiku péče o životní prostředí jako nedílnou součást udržitelného rozvoje. 

Podle IPBES (Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby) hrozí v blízké budoucnosti vyhynutí milionu živočišných a rostlinných druhů, zejména v důsledku lidské činnosti. Podpora biodiverzity a snížení environmentální stopy svých činností je jeden z hlavních závazků skupiny Veolia.

Naše společnost rozvíjí projekt biodiverzity společně s Pražskou vodohospodářskou společností a hl. městem Prahou. Cílem je aktivně přispívat k zachování a obnově biologické rozmanitosti a přivádět přírodu zpět do města. Vodohospodářská zařízení v Praze totiž představují téměř jeden milion čtverečních metrů zelených ploch rozesetých po celém městě. Tyto plochy vzhledem ke své povaze (převážně vodojemy) vyžadují zvláštní stupeň zabezpečení, což ovšem zároveň umožňuje specifický způsob hospodaření. Na rozdíl od městských parků tak může být třeba senoseč přizpůsobena líhnutí motýlů a stejně tak může být odložena třeba z důvodu sucha.

Zelené střechy – louky

Spolupracujeme úzce s Českým svazem ochránců přírody na zvýšení přírodní rozmanitosti v provozovaných areálech, především na přenosu přirozených lučních porostů na nová stanoviště. Příkladem může být „střešní biotop“ na vodojemu na Floře. Travní porost, dodatečně osetý lučním osivem ze zvláště chráněných území Prahy, pravidelně vykvétá desítkami druhů rostlin. Další areály, na kterých proběhl výsev květnaté louky, byl vodojem Ovčín, Prosek, Modřany Sever II, na Zelené Lišce a Kvestorská.

Hmyzí domečky, budky pro ptáky, loggery

V minulých letech jsme instalovali v pražských vodárenských areálech na více než 20 místech hmyzí domečky, budky pro ptáky a loggery, což jsou útočiště především pro hmyz, který se vyvíjí v dutinách stromů nebo odumřelém dřevě.

Ve vodárně Káraný byla přijata opatření podporující biodiverzitu například instalací trvalé deponie biomasy, kamennými valy a v neposlední řadě montáží budky pro poštolky.

Včely v našich areálech

Již v sedmi areálech (Lhotka, Havlín, Modřany-Kamýk, Andělky, Prosek, Bruska a Flóra) je umístěno celkem 66 včelstev. V době, kdy je patrný zřetelný úbytek blanokřídlých opylovačů, jde o významný příspěvek k udržení tolik potřebné pestrosti rostlin, odkázaných při rozmnožování na pomoc hmyzu.

 

Jak to vypadá na střeše vodojemu Flóra uprostřed velkoměsta:

vyséváním lučního kvítí podporujeme biodiverzitu

z oken okolních domů je krásný výhled na rozkvetlou louku

na vodojemu je i jezírko pro hmyz a ptáky

hmyzí domečky jsou hojně využívané

stezka s informacemi o vysazených bylinách

o opylování místní květeny nemusíme mít obavy

Dost bylo plastu

#PVKneplastuje

Pražské vodovody a kanalizace se v roce 2019 dobrovolně přihlásily do kampaně Ministerstva životního prostředí #DostByloPlastu se svým projektem #PVKneplastuje, s cílem eliminovat produkci jednorázových plastů mezi zaměstnanci a realizovat aktivity spojené s ochranou životního prostředí  v praxi.
V širším měřítku se PVK zaměřily i na předcházení vzniku dalších odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

Na základě analýzy původního stavu produkce odpadů byly stanoveny závazky, které se nám podařilo splnit:

 • Zajistili jsme pitný režim zaměstnanců jiným způsobem než v PET lahvích. PET láhve byly nahrazeny kovovými láhvemi. Do lahví si zaměstnanci stáčí kohoutkovou vodu z výdejníků vody. Výdejníky vody, tzv. „sodabary“ napojené na vodovodní řad jsou umístěny do provozoven PVK. Kohoutková perlivá i neperlivá je dostupná pro všechny zaměstnance i zákazníky.
 • Na akcích (pohoštění v rámci jednání) používáme karafy s kohoutkovou vodou. Zasedací místnosti PVK jsou vybaveny karafami a kohoutková voda je vždy servírovaná do skleniček.
 • Nepoužíváme žádné jednorázové obaly na jídlo z vlastní kantýny, obědy dostávají zaměstnanci ve vratných krabičkách
 • Důsledně třídíme veškerý odpad – v každé budově PVK jsou kontejnery na papír, plast, sklo, ale i na baterie a tonery.
 • Nenakupujeme kapslové kávovary, u automatů na kávu máme možnost využít vlastní hrnek
 • Ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností jsme v Praze instalovali desítky pítek s kohoutkovou vodou a tato akce stále pokračuje
 • Zaměřujeme se na odpovědné nákupy a šetrné využívání kancelářských potřeb, především papíru
 • Provádíme osvětu a vzdělávání zaměstnanců, ale i veřejnosti na různých ekologických akcích, kde se zaměřujeme nejen na pití vody z vodovodu a její spotřebu, ale i na to, co nepatří do kanalizace

zaměstnanci používají opakovaně použitelné lahve

při jednáních nepoužíváme žádné jednorázové nádobí

v kancelářích využíváme sodabary napojené na vodovodní řad

Příběh máku

Co má společného mák s čistírnou odpadních vod?

Kal z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze je odebírán kompostárnou v Neškaredicích, kde je přimícháván do surovinové skladby pro výrobu zemědělského kompostu. Po minimálně dvou měsících kompostovacího procesu je použitelný jako registrované organické hnojivo připravené k využití v zemědělské prvovýrobě.

Jedním z odběratelů je i zemědělská firma Ekoprogres z Třebovle, která na takto pohnojeném poli pěstuje mák.

Mák je rostlinou velmi citlivou na kvalitu půdy a "nasaje" do sebe vše dobré i špatné. Proto může fungovat jako "lakmusový papírek" kvality a čistoty prostředí i způsobů hnojení - a jen tak se čistý pražský kal může, přeneseně řečeno, dostat do českých buchet.

Znovuvyužití obalových materiálů

Znovuvyužití papírových krabic je cirkulární projekt PVK.

Vznikl díky tomu, že v PVK přebývaly čisté obalové krabice od vodoměrů, které končily jako odpad v kontejneru na papírové a lepenkové obaly.  Naproti tomu se vybraným obchodům nedostávalo obalového materiálu pro svůj e-shop. A tak začala fungovat tato jedinečná spolupráce na cirkulární bázi se dvěma subjekty.

Prvním z nich je organizace POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s., jejíž klienti denního stacionáře a jejich asistenti zajišťují balení zboží z e-shopu Nadačního fondu Veolia. Nákupem produktů tohoto e-shopu, podpoříte dobročinné projekty zaměřené na ochranu přírody a podporu místních komunit.

Druhým subjektem, který krabice využívá, je pak značka Freshlabels, což je obchod s udržitelnou módou. 

čisté papírové obaly se dají používat opakovaně

 

Recyklační vozy s pohonem na BioCNG

CNG auto od MarcelyRecyklační vozy, které od srpna 2020 rozšířily vozový park naší společnosti, si zasluhují pozornost hned v několika ohledech.

Proč je tento vůz  unikátní?

Jeho jedinečnost spočívá v kombinaci zvoleného pohonu motoru a speciální nástavby. Pohon na stlačený plyn u nákladních automobilů se používá již několik let a tak je samozřejmostí 100%  bezpečnost provozu. Výkon motoru je dostatečný pro zajištění i dalších funkcí vozu.

Kromě oceňovaného snížení emisí skleníkových plynů použitím pohonu na CNG resp. bioCNG, které je souhrnně označováno jako CO2 ekv, je provozem  vozu na CNG zamezeno  emisím pevných částic do ovzduší, které jsou u naftových motorů z důvodů karcinogenních a mutagenních účinků považovány za nejškodlivější. Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost vlastní již devátý recyklační vůz, mohla být k výpočtu úspor emisí použita data o průměrném ročním nájezdu kilometrů každého z nich. Z výpočtů vyplývá, že úspora je ve výši 10 t CO2 ekv (v případě NOx se jedná o 90 %).

Princip funkce vozu

saci_vuz_nakres_1

saci_vuz_nakres_2

Čištění kanalizace je prováděno vysokotlakou hadicí zakončenou vyplachovací dýzou. Hadice je zavedena do kanalizace, vysokotlakým proudem recyklované vody, který rozplavuje usazené nečistoty. Nečistoty jsou proudem vody hnány potrubím. Reaktivní síla proudu vody současně pohání hadici kupředu. Naplavený materiál je poté pomocí vakuovacího zařízení nasáván odsávací hadicí do kalové nádrže v nástavbě vozidla. Vyplachování a odsávání probíhá současně.

Technologické vybavení nástavby vozidla umožňuje oddělit z nasávané směsi  pevnou složku  a vodu po vyčištění znovu použít pro čištění jako vodu tlakovou. Tento proces se opakuje do chvíle, než je kalová nádrž zcela zaplněna tuhými nečistotami a je třeba ji vyprázdnit na výpustním místě.

Společenský přínos v rámci Smart City

 • využití bioCNG má jednu z nejnižších emisních stop
 • CNG vozidla mají sníženou sazba mýta
 • CNG vozidla mohou operovat i za výjimečných situací např. při vyhlášení smogové kalamity a v lokalitách kde je povolen vjezd pouze ekologickým vozidlům
 • použitím recyklované vody při čištění kanalizace šetříme vodní zdroje
 • použitím recyklované vody z kanalizační sítě snižujeme počet naježděných km vozidla – zdrojem vody je voda odpadní
 • včasným čištěním kanalizace se snižuje riziko její havárie nebo ucpání a následných hygienických rizik s tím spojených

Sběr a recyklace baterií

V průběhu celého roku zajišťujeme sběr použitých baterií do sběrných nádob. Ročně takto vybere přes 100 kg použitých baterií.

Za to jsme od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice obdrželi osvědčení o přínosu pro životní prostředí. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojují. I díky vám je svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.

Díky vám se tyto suroviny nemusely těžit v přírodě. Vzhledem k tomu, že naše zdroje jsou omezené, má každá taková úspora velký smysl.

Více informací si můžete přečíst na www.ecobat.cz

Osvědčení o sběru použitých baterií