Úvod O společnosti Udržitelnost

Udržitelnost

Jsme ekologicky a společensky odpovědná firma, proto do své firemní strategie zahrnujeme takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k cirkulární ekonomice a podpoře udržitelného rozvoje. Řídíme se závazným Ekologickým kodexem, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a našich zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadů, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

Zpráva o udržitelném rozvoji

Skupina Veolia, do které patří společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., publikuje Zprávu o udržitelném rozvoji za Českou republiku pravidelně každý rok. Přečtěte si zprávu za rok 2021, která reflektuje a naplňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu. Uvádí nefinanční reporting všech společností konsolidačního celku Veolia Česká republika, a to z oblasti životního prostředí, péče o zaměstnance a zákazníky, sociální a společenské. Zpráva navazuje na výroční zprávy jednotlivých společností skupiny Veolia ČR obsahující hospodářské výsledky.

VE_udrzitelnost

Podpora biodiverzity v areálech PVK

Tento projekt je naším závazkem k podpoře a obnově biodiverzity a upozorňuje veřejnost na problematiku péče o životní prostředí jako nedílnou součást udržitelného rozvoje. 

Podle IPBES (Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby) hrozí v blízké budoucnosti vyhynutí milionu živočišných a rostlinných druhů, zejména v důsledku lidské činnosti. Podpora biodiverzity a snížení environmentální stopy svých činností je jeden z hlavních závazků skupiny Veolia.

Naše společnost rozvíjí projekt biodiverzity společně s Pražskou vodohospodářskou společností a hl. městem Prahou. Cílem je aktivně přispívat k zachování a obnově biologické rozmanitosti a přivádět přírodu zpět do města. Vodohospodářská zařízení v Praze totiž představují téměř jeden milion čtverečních metrů zelených ploch rozesetých po celém městě. Tyto plochy vzhledem ke své povaze (převážně vodojemy) vyžadují zvláštní stupeň zabezpečení, což ovšem zároveň umožňuje specifický způsob hospodaření. Na rozdíl od městských parků tak může být třeba senoseč přizpůsobena líhnutí motýlů a stejně tak může být odložena třeba z důvodu sucha.

Zelené střechy – louky

Spolupracujeme úzce s Českým svazem ochránců přírody na zvýšení přírodní rozmanitosti v provozovaných areálech, především na přenosu přirozených lučních porostů na nová stanoviště. Příkladem může být „střešní biotop“ na vodojemu na Floře. Travní porost, dodatečně osetý lučním osivem ze zvláště chráněných území Prahy, pravidelně vykvétá desítkami druhů rostlin. Další areály, na kterých proběhl výsev květnaté louky, byl vodojem Ovčín, Prosek, Modřany Sever II, na Zelené Lišce a Kvestorská.

Hmyzí domečky, budky pro ptáky, loggery

V minulých letech jsme instalovali v pražských vodárenských areálech na více než 20 místech hmyzí domečky, budky pro ptáky a loggery, což jsou útočiště především pro hmyz, který se vyvíjí v dutinách stromů nebo odumřelém dřevě.

Ve vodárně Káraný byla přijata opatření podporující biodiverzitu například instalací trvalé deponie biomasy, kamennými valy a v neposlední řadě montáží budky pro poštolky.

Včely v našich areálech

Již v sedmi areálech (Lhotka, Havlín, Modřany-Kamýk, Andělky, Prosek, Bruska a Flóra) je umístěno celkem 66 včelstev. V době, kdy je patrný zřetelný úbytek blanokřídlých opylovačů, jde o významný příspěvek k udržení tolik potřebné pestrosti rostlin, odkázaných při rozmnožování na pomoc hmyzu.

 

Jak to vypadá na střeše vodojemu Flóra uprostřed velkoměsta:

vyséváním lučního kvítí podporujeme biodiverzitu

z oken okolních domů je krásný výhled na rozkvetlou louku

na vodojemu je i jezírko pro hmyz a ptáky

hmyzí domečky jsou hojně využívané

stezka s informacemi o vysazených bylinách

o opylování místní květeny nemusíme mít obavy

Dost bylo plastu

#PVKneplastuje

Pražské vodovody a kanalizace se v roce 2019 dobrovolně přihlásily do kampaně Ministerstva životního prostředí #DostByloPlastu se svým projektem #PVKneplastuje, s cílem eliminovat produkci jednorázových plastů mezi zaměstnanci a realizovat aktivity spojené s ochranou životního prostředí  v praxi.
V širším měřítku se PVK zaměřily i na předcházení vzniku dalších odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

Na základě analýzy původního stavu produkce odpadů byly stanoveny závazky, které se nám podařilo splnit:

  • Zajistili jsme pitný režim zaměstnanců jiným způsobem než v PET lahvích. PET láhve byly nahrazeny kovovými láhvemi. Do lahví si zaměstnanci stáčí kohoutkovou vodu z výdejníků vody. Výdejníky vody, tzv. „sodabary“ napojené na vodovodní řad jsou umístěny do provozoven PVK. Kohoutková perlivá i neperlivá je dostupná pro všechny zaměstnance i zákazníky.
  • Na akcích (pohoštění v rámci jednání) používáme karafy s kohoutkovou vodou. Zasedací místnosti PVK jsou vybaveny karafami a kohoutková voda je vždy servírovaná do skleniček.