Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Uzavření odběratelské smlouvy

Uzavření odběratelské smlouvy

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností.

Na základě platné legislativy se výše uvedená smlouva uzavírá s majitelem připojené nemovitosti, nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti.

Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, a sjednává se jeden smluvní vztah.

K uzavření smlouvy je potřeba příslušnému pracovníkovi naší společnosti, který s Vámi bude věc vyřizovat, předložit doklad totožnosti, doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci, případně plnou moc k uzavření smlouvy od spoluvlastníků nemovitosti. Jako doklad o vlastnictví nemovitosti slouží originál „Výpisu z katastru nemovitostí“ nebo potvrzený „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ včetně kupní smlouvy na nemovitost.

 

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahuje:

  • určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod a kanalizaci
  • adresa pro doručování
  • evidenční číslo odběru
  • způsob zjišťování množství odebírané vody a odváděné odpadní vody
  • výpočet množství odváděné srážkové vody
  • četnost odečtů a konečného vyúčtování
  • výše a četnost placení záloh, pokud jsou sjednány
  • dobu plnění

 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.