Úvod Vše o vodě Pitná voda Kvalita vody

Kvalita vody

Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodávají Pražské vodovody a kanaliace, a.s., je v celé Praze nezávadná a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb.,kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody. Jedná se o prováděcí vhylášku k zákonu o ochraně zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění. Pražská voda zcela vyhovuje tuzemským i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

Kvalitu pitné vody sledují Pražské vodovody a kanalizace, provozovatel vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě, po celou dobu její cesty ke spotřebiteli. První vzorky odebírají zaměstnanci akreditované laboratoře na vstupu do úpravny vody, dále se kontroluje technologický proces v úpravně vody, následně probíhá kontrola na vybraných místech distribuční sítě, ve vodojemech a poslední v „kohoutku“ u zákazníka.

K úpravě vody jsou používány chemikálie, které splňují přísné hygienické požadavky z hlediska jejich „čistoty“ a všechny materiály, kudy voda protéká, musí splňovat požadavky právních předpisů pro materiály vhodné pro kontakt s pitnou vodou. Česká republika je jeden z mála členských států EU, který má zpracované právní předpisy pro materiály vhodné pro kontakt s pitnou vodou a definovanou čistotu chemických látek používaných k úpravě pitné vody.

V  rámci kontroly kvality pitné vody se stanovuje přes sto různých kvalitativních chemických, senzorických, fyzikálních, mikrobiologických a biologických parametrů.

Kontrola kvality dodávané pitné vody je nepřetržitě sledována v  průběhu celého kalendářního roku, a  to jak laboratorními analýzami, tak i  online monitorovacími sondami, které jsou instalovány na strategických místech distribuce vody. Významným doplněním kontroly kvality zdroje vody jako první bariéra je biologická indikace toxicity vody (BIT) pomocí pstruha duhového, který je nejcitlivější na změny kvality vody v prvním roce života. Některé ukazatele jsou stanovovány přímo v terénu již při odběru vzorků, jedná se především o teplotu vody, množství chloru, případně železo a  zákal. Další ukazatele jsou pak analyzovány v  akreditované laboratoři PVK. Ročně akreditované laboratoře PVK sledují kvalitu vody u tisíců vzorků. Vzorky jsou odebírány z distribuční sítě v Praze a  v úpravnách vody Podolí, Želivka a Káraný.

Aktuální kvalita vody

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.