Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Údržba a oprava přípojky

Údržba a oprava přípojky

 

 

 • Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. (§ 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále jen ZVK)
 • Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. (§ 3 odst. 2 ZVK)
 • Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. (Jde o potrubí za vodoměrnou šachtou, které není vodovodní přípojkou.) Vnitřní vodovod není vodním dílem. (§ 2 odst. 7 ZVK)
 • Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. (Jde o potrubí před vnějším spojením, které není kanalizační přípojkou). Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. (§ 2 odst. 8 ZVK)
 • Dešťové svody nejsou kanalizační přípojkou, ani její součástí. Provozovatel neprovádí jejich opravy ani údržbu.
 • Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. (§ 3 odst. 3 a 6 ZVK)Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. (§ 3 odst. 7 ZVK)
 • Opravy a údržbu vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace nezajišťuje provozovatel vodovodu nebo kanalizace a to ani v případech, kdy jsou uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství. Opravu a údržbu vodoměrné šachty bez ohledu na její umístění zajišťuje vždy vlastník přípojky.
 • Za veřejné prostranství lze považovat každý prostor sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. Neoplocení či neoznačení pozemku, který neslouží obecnému užívání, automaticky neznamená, že se jedná o veřejné prostranství. (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 • Opravou vodovodní nebo kanalizační přípojky se rozumí činnosti, které nejsou údržbou, technickým zhodnocením, modernizací nebo rekonstrukcí a kterými se uvádí poškozená část přípojky do předchozího nebo provozuschopného stavu.
 • Údržbou vodovodní nebo kanalizační přípojky se rozumí pravidelná péče o vodovodní nebo kanalizační potrubí (příp. i revizní šachtu na kanalizační přípojce), kterou se zpomaluje průběh procesu fyzického opotřebení a předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil jeho provozuschopný stav a bezpečný provoz.
 • Obnova vodovodní nebo kanalizační přípojky je výměna stávajícího potrubí v současné nebo jiné trase při zachování původní funkce přípojky. Obnovu zajišťuje  na své náklady vlastník přípojky.
 • Životnost potrubí je závislá mj. na druhu použitého materiálu. U vybraných materiálů je předpokládaná doba životnosti vodovodní přípojky: z oceli přibližně 40 let, z šedé litiny 90 let, z polyetylénu 60 let, z tvárné litiny 110 let. U kanalizační přípojky z PVC, PE, PP je předpokládaná doba životnosti přibližně 60 let, z kameniny 110 let, sklolaminátu 60 let. Snížení kapacity vodovodní přípojky zhotovené z oceli nebo šedé litiny na hranici životnosti nelze považovat za zanedbání údržby, ale jedná se o přirozený proces koroze těchto materiálů bez vnitřní ochrany.
 • Provozovatel nezajišťuje údržbu ani opravy vodovodních přípojek nebo kanalizačních přípojek, které nejsou uloženy v pozemcích tvořících veřejné prostranství, vnitřních vodovodů nebo vnitřních kanalizací, vodoměrných šachet ani dešťových svodů.  V těchto případech náklady spojené s údržbou nebo opravou, včetně požadovaného přistavení cisterny s pitnou vodou, hradí vždy vlastník přípojky. Jedná se např. o údržbu nebo opravy vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky v obvodové zdi, v suterénu nebo technické chodbě stavby, zanesených lapačů nebo poškozených poklopů nebo rámů vodoměrných šachet.
 • Bližší informace lze získat na webových stránkách MZe ČR http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/vyklady/zakon-vodovody-kanalizace/  v sekci Výkladové komise MZe ČR k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Upozorňujeme na změnu týkající se povolení výše odběru pitné vody v Městských standardech vodovodů a kanalizací na území Hl. m. Prahy - Vodárenská část - A-5.1 Obecné zásady navrhování

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.