Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Dotační program dešťovka

Dotační program dešťovka

Podmínky využívání srážkových nebo šedých vod ke splachování WC a zálivce
dešťovka

Postup při vydávání souhlasných stanovisek provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) k využívání užitkových nebo srážkových vod (bílých) nebo předčištěných odpadních vod (šedých) ke splachování WC a zálivce.

Technické posouzení projektu:

Technické řešení musí být navrženo v souladu s § 160 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Posouzení bude provedeno na základě předložené projektové dokumentace řešící využívání srážkových nebo šedých vod. Žadatel předloží PVK - oddělení technicko-provozní činnosti jedno vytištěné vyhotovení projektové dokumentace, a to buď osobně na adrese Dykova 3, Praha 10, nebo poštou na adresu Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10. Předložená projektová dokumentace se po posouzení a schválení vrací žadateli spolu s písemným vyjádřením provozovatele vodovodů a kanalizací. Písemné vyjádření PVK k projektové dokumentaci lze vydat pouze smluvním partnerům PVK, tedy odběratelům s uzavřenou smlouvou o dodávce vody, případně odváděním odpadních vod.

Předkládaná projektová dokumentace musí obsahovat tyto části:

  • Technickou zprávu: Návrh vnitřního vodovodu a okruhů provozních nebo užitkových vod se provede v souladu s ČSN EN 806, ČSN 75 5409, ČSN EN 1717 a ČSN EN 16941 v platném znění. Výtokové potrubí bezpečnostního přepadu napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu se provede v souladu s ČSN EN 12056 v platném znění. Ve zprávě bude výslovně uvedeno, jakým způsobem je zabezpečeno doplňování vod (pitných, podzemních) do okruhu provozních vod v období sucha. Bude uvedena skupina a druh použité ochranné jednotky, místo její instalace a její ochrana před vnějšími vlivy podle ČSN EN 1717. Navržená skupina a druh ochranné jednotky musí odpovídat třídě tekutiny podle ČSN EN 1717, před kterou je třeba vnitřní vodovod chránit. Za návrh ochranné jednotky a její bezpečné umístění odpovídá projektant. Za pravidelnou kontrolu funkčnosti ochranné jednotky odpovídá vlastník připojené stavby. Ochranná jednotka bude instalována v souladu s montážním návodem výrobce. Výtokové potrubí bezpečnostního přepadu ochranné jednotky bude zabezpečeno proti zpětnému vzdutí úplným odpojením (volný výtok nad kalichem), nebo vniknutím vzduchu do potrubí, nebo ochrannou jednotkou DC. Ochranná jednotka se nesmí umísťovat do zaplavitelných prostor. V případě, že by mohla nějaká znečišťující látka proniknout ochranným zařízením (např. volným výtokem nebo zavzdušněním) do rozvodu pitné vody v průběhu normálního provozu, je nutno provést sekundární ochranné opatření v souladu s ČSN EN 1717.
  • Výkresovou část s viditelným rozlišením vnitřního vodovodu a rozvodů užitkových nebo provozních vod, ze které je patrné provozní propojení jednotlivých okruhů, umístění ochranné jednotky, včetně výpustního potrubí bezpečnostního přepadu.

Na základě schválené projektové dokumentace bude s odběratelem – vlastníkem připojené stavby, uzavřena nová písemná smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod, a to v zákaznickém centru PVK na adrese Dykova 3, Praha 10. Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod pro účely účtování stočného je stanoven v souladu s § 19 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k tomuto zákonu, tedy dle směrných čísel roční potřeby vody (§ 29 a příloha č. 12 vyhlášky).

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.