Úvod Zákazníci Smlouva Odvádění srážkových vod kanalizací

Odvádění srážkových vod kanalizací

V souladu se zákonem Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí Vvyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťují PVK spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

  • Množství srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu bez měření se vypočte podle vzorce na základě dlouhodobého srážkového normálu na území hlavního města Prahy zjištěného od Českého hydrometeorologického ústavu (pobočka Praha, Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany) a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů. 

  •  Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

Druh plochy Plocha (m2) Odtokový součinitel Redukovaná plocha m2(plocha x odtokový součinitel)
A zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy   0,9  
B lehce propustné zpevněné plochy    0,4  
C plochy kryté vegetací   0,05  
Součet redukovaných ploch        
Dlouhodobý srážkový úhrn: ………………..mm/rok, tj. ……………………. m/rok
Roční množství odváděných srážkových vod :Q v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok.

 

Odtokové součinitele podle druhu plochy:


A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné, např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, plochy se zálivkou spár, zámkové dlažby
0,9
B - propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování 0,4
C - plochy kryté vegetací, zatravněné, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic 0,05

Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod

U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a  regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!