Úvod Zákazníci Smlouva Dotační program dešťovka

Využívání srážkových nebo šedých vod ke splachování WC a zálivce

Podmínky využívání vod z jiných zdrojů, zejména ke splachování WC, úklidu, praní nebo k zálivce užitkovou vodou, čerpání dotačních titulů „Dešťovka“

Pro vydání souhlasného stanoviska PVK s užíváním vod z jiných zdrojů (mj. přílohy k žádosti pro čerpání dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR) je třeba splnit tyto podmínky:

  • Předložit projektovou dokumentaci k využívání vod z jiných zdrojů prostřednictvím VYJADŘOVACÍHO PORTÁLU PVK.
  • Jestliže to návrh technického řešení vyžaduje (je navržena produkce odpadních vod z jiných zdrojů) následně též uzavřít dodatek ke smlouvě na odvádění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod v souladu s ustanovením § 19 odst. 5, Zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ZVK).
    Odpadní vody vzniklé z jiných zdrojů (splachování WC, praní a úklid užitkovou vodou) budou měřeny podružným vodoměrem, umístěným na okruhu užitkových vod.


Doplňovaná pitná voda do užitkového vodovodu, která nebude vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu, bude měřena podružným vodoměrem umístěným na vnitřním vodovodu, pro odečet stočného.
Na základě schválené projektové dokumentace a montáže podružných vodoměrů bude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko PVK k užívání vod z jiných zdrojů. Toto stanovisko lze vydat pouze smluvním partnerům PVK, tedy odběratelům s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod. Souhlasné stanovisko PVK k užívání vod z jiných zdrojů slouží jako podklad pro uzavření dotační smlouvy.
Vypouštění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod než je dodávaná pitná voda bez souhlasu provozovatele bude považováno za nepovolené vypouštění odpadních vod podle § 9 odst. 6, písm. f), ZVK. Přímé nebo nezabezpečené provozní propojení okruhů užitkových nebo provozních vod s vnitřním vodovodem zásobovaným z vodovodu pro veřejnou potřebu je důvodem k přerušení dodávky pitné vody do připojené stavby do doby, než pomine důvod k přerušení podle § 9 odst. 6, písm. b), ZVK.
Bližší informace ke způsobu podání, technických požadavcích PVK pro využívání vod z jiných zdrojů, umístění podružných vodoměrů a zabezpečení bezpečnostního přepadu akumulační nádrže naleznete v Technických požadavcích PVK, kap. 3.4, na str. 15.

Technické požadavky

Vyjádření společnosti SOVAK k rizikům spojeným s využíváním dešťových vod.

dešťovka
 
 
 

 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody