Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty Povinnosti PVK a zákazníka k vodoměrům

Povinnosti PVK a zákazníka k vodoměrům

Povinnosti PVK

  • zajistit montáž, kontrolu  při odečtu, výměnu  a ověřování vodoměrů
  • zajistit odečítání vodoměrů pro zjišťování  spotřeby vody
  • zajistit provedení zkoušky  vodoměru na vyžádání zákazníka

Povinnosti zákazníka

  • hlásit závady na vodoměru
  • zajistit na své náklady funkčnost domovní instalace a předepsaných armatur  ve vodoměrné sestavě  
  • v žádném případě nepropojit vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu  s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. studny)

Fakturační vodoměr je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Provozovatel provádí jeho osazení (montáž), údržbu a může jej kdykoliv, na svůj náklad, vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění

Jaký zvolit postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

V tomto případě  je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č. 274/2001 Sb. (dokument MS Word)č. 274/2001 Sb. provozovatele (PVK) o přezkoušení vodoměru. Přezkoušení je provozovatel povinen zabezpečit u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:
a)  vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru tu hradí dodavatel vody.
b)  údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více, než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel.
Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!