Úvod Vše o vodě Pitná voda Vlastnosti vody Vedlejší produkty chlorace vody

Vedlejší produkty chlorace vody

Chlorování je nejčastější způsob dezinfekce vody v ČR, ale i v zahraničí. Důvodem častého využívání chloru je jeho velká baktericidní účinnost, kterou si zachovává i v malých koncentracích. Je ovšem nutné upozornit, že chlorace má i negativní stránku. Již od 70. let minulého století začali vědci zkoumat vedlejší reakce chloru při chlorování. Chlor může reagovat s některými organickými látkami a halogenidy, které se ve vodě přirozeně vyskytují a mohou vznikat vedlejší produkty, které mohou být zdraví škodlivé nebo jejich účinek na zdraví není zcela znám. Jsou to např. trihalogenmethany (nejvýznamnějším zástupcem je chloroform), halogenderiváty kyseliny octové nebo některé bromované sloučeniny. Vznik těchto látek lze minimalizovat již při úpravě vody. Pokud se odstraní prekurzor, sníží se vznik uvedených vedlejších produktů dezinfekce. V tomto případě jsou prekurzory organické sloučeniny a jejich obsah je laboratorně kontrolován a pod přísnou laboratorní kontrolou jsou také zmiňované vedlejší produkty chlorace vody a přítomné jsou v dodávané pitné vodě v množství, která nemají negativní vliv na zdraví člověka.

Už od prvních zjištění vedlejších produktů chlorace se vědci a technologové snaží vyvinout způsoby, jak snížit dávky chloru aplikované do pitné vody. I v dnešní době se stále ukazuje, že přínosy chlorace pitné vody nad riziky ještě výrazně převyšují.

Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů v platném znění uvádí mezní hodnotu volného chloru na kohoutku u spotřebitele 0,3 mg/l, uvedená limitní hodnota neplatí pro výstup z úpravny vody a pro vodojemy. U spotřebitele však nesmí být dotčena přijatelnost pachu a chuti vody. Tato vyhláška dále uvádí i nejvyšší mezní hodnotu pro chloroform (NMH - 30 µg/l) a definuje limitní hodnotu pro trihalomethany (NMH 100 µg/l). Limitní hodnota trihalomethanů se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.  Cílem je dosažení co nejnižší hodnoty - bez snížení účinnosti dezinfekce.  

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody