Úvod Vše o vodě Pitná voda Vlastnosti vody Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Jaký je zdroj pitné vody pro Prahu?

Hl. město Praha je zásobováno ze tří zdrojů vody – cca 63 % vody dodává úpravna vody Želivka,
25 % úpravna vody Káraný a 12 % úpravna vody Podolí. Většina domácností v Praze je zásobována vodou z úpravny vody Želivka, malá část (oblast Horních Počernic) je zásobována vodou z úpravny vody Káraný, do dalších domácností je v různém poměru distribuována směs vod ze Želivky, Káraného a Podolí. 

Kde se mohu dozvědět, jakou vodu mám ve svém bydlišti?

Informace týkající se jakosti vody v pražské vodovodní síti naleznete zde.  Po zadání adresy nebo zvolení příslušného místa Vašeho zájmu v mapě se zobrazí hodnoty základních ukazatelů dodávané pitné vody pro zvolenou oblast.

Je pražská „kohoutková“ vhodná pro kojence?

Pokud voda odpovídá ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu, je bezpečná i pro kojence. Zákon o ochraně veřejného zdraví ani provádějící vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů neuvádějí, že by pitná voda nebyla pro nějakou skupinu obyvatel vhodná či nebezpečná. Pokud si nejste 100% jisti s kvalitou vody i vzhledem k vnitřním rozvodům v domě, vodu z vodovodu můžete pro jistotu krátce povařit.

Co může způsobit změnu kvality vody?

Ke krátkodobému zhoršení může docházet např. po odstávce vody či manipulacích na vodovodní síti, případně při její delší stagnaci ve vodovodních rozvodech. V těchto případech je dobré nechat vodu dostatečně odtéct do konstantní teploty, tedy dokud není studená.

Kdo je zodpovědný za kvalitu vody?

Pražské vodovody a kanalizace zodpovídají za kvalitu dodávané pitné vody, tj. studené vody. Proto je dobré prověřit, zda se nejedná o problém s teplou vodou. Příčina zhoršené kvality vody nemusí být vždy na straně PVK, k jejímu zhoršení může dojít i ve vnitřních rozvodech, za které zodpovídá majitel nemovitosti.

Jak a kdy je kontrolována kvalita vody?

Laboratoř kontroluje kvalitu vody nepřetržitě po celý kalendářní rok. Kvalita vody je sledována od zdroje vody, přes úpravnu vody, distribuční síť, jednotlivé vodojemy až po kohoutek u spotřebitele. Probíhá plánovaná kontrola kvality vody napříč celou vodovodní sítí a také kontrola kvality po událostech, které by mohly kvalitu pitné vody ovlivnit, jedná se o havárie, manipulace v rámci údržby či po obnově vodovodní sítě. Kvalita vody je také nepřetržitě sledována pomocí monitorovacích sond a online analyzátorů.

Co dělat po obnovení odstávky vody?

Po obnovení odstávky vody je vhodné nechat vodu dostatečně odtéct do konstantní teploty, tedy dokud není studená a bez známek zabarvení.

Co dělat, pokud mám problém s kvalitou vody na kohoutku?

Nejprve je nutné zjistit, zda je problém s teplou či studenou vodou – tedy, nechat odtéct podíl studené vody a pozorovat, zda dochází ke zlepšení či nikoli. Dále je vhodné zkontrolovat, zda je to problém všech kohoutků v domácnosti nebo objektu – zeptat se sousedů.  Důležitou informací je také četnost výskytu, zda se jedná o problém jednorázový nebo se objevuje v průběhu dne. Zároveň je dobré prověřit, zda neprobíhaly nějaké manipulace na vnitřních rozvodech domu.

V případě, že se jedná o problém dodávané studené vody na základě předchozího ověření, kontaktujte zákaznickou linku PVK (tel.: 840 111 112 nebo 601 274 274).

Co dělat, pokud zjistím, že mi doma neteče voda?

Havárie vody i plánované odstávky vody naleznete zde . Pokud v odkaze není uvedena vaše oblast, je dobré si ověřit, zda neprobíhají manipulace v domě. Pokud ne, nahlaste problém na zákaznickou linku PVK (tel.: 840 111 112 nebo 601 274 274).

Co může způsobit změnu barvy vody?

Bílé zabarvení vody je způsobeno vzduchem rozpuštěným ve vodě. S teplejšími vnitřními rozvody nebo průtokem vody přes perlátor, instalovaný na vodovodním kohoutku, se vzduch z vody uvolní a způsobí její mléčné zabarvení. Tento problém neovlivňuje kvalitu vody a není zdraví škodlivý. Pokud vodu natočíte do sklenice, vzduch samovolně vyprchá a zabarvení zmizí.

Tmavé zabarvení vody způsobují částice oxidu železa, které přirozeně vznikají korozí vnitřních stěn potrubí (vnitřních rozvodů). Při zvýšeném průtoku vody v potrubí se mohou oxidy železa uvolnit do distribuované vody a způsobit její zabarvení. Sami o sobě nejsou zdravotně závadné, nicméně při zabarvení vody nedoporučujeme vědomě vodu používat ke konzumaci a zapínat spotřebiče jako myčky, pračky.

Co znamenají černé nečistoty ve vodě?

Černé nečistoty jsou usazeniny oxidů železa, které se uvolňují z vodovodního potrubí čí vnitřních rozvodů objektů při zvýšeném průtoku vody. Nejsou zdravotně závadné. V případě tohoto problému je vhodné zkontrolovat perlátor na vodovodním kohoutku, kde může docházet k postupnému zachytávání nečistot a při větším průtoku se mohou uvolnit a procházet přes perlátor.

Co znamenají bílé nečistoty/povlak po převaření vody?

V tomto případě se jedná o zcela přirozený proces, kdy se z vody po jejím převaření vysráží vápník a hořčík. Tento problém vzniká viditelně nejčastěji ve varných konvicích. Bílé usazeniny/povlak nejsou zdraví škodlivé. Je vhodné rychlovarnou konvici pravidelně čistit.

Co způsobuje zápach vody „po chloru“?

Pitná voda je na vstupu do pražské distribuční sítě a ve vybraných lokalitách hygienicky zabezpečována plynným chlorem nebo chlornanem sodným. Zápach vody „po chloru“ je způsoben vedlejšími produkty chlorace (trihalomethany – THM), které ve vodě přirozeně vznikají. Voda je chlorována na minimální hodnotu zbytkového chloru, která je nezbytná pro její mikrobiologickou nezávadnost i během její distribuce a vedlejší produkty chlorace tak vznikají v minimální míře. Možné znečištění vody mikroorganismy stále představuje vyšší riziko pro zdraví než nízká koncentrace vedlejších produktů chlorace.

Zápach vody „po chloru“ můžete před konzumací odstranit přidáním pár kostek ledu, několika kapkami citronu či jejím převařením.

Co způsobuje nepřirozený zápach vody?

Hnilobný, zemitý zápach vody může být způsoben špatně udržovanými vnitřními rozvody, nečištěnými, neudržovanými perlátory apod. Voda na sebe může také navázat okolní pachy z domácnosti, např. z odpadu u kuchyňského dřezu. Je vhodné prověřit, zda má problém pitná voda i na ostatních kohoutcích v objektu (po natočení do čisté sklenice).

Jak udržovat vyhovující kvalitu pitné vody z kohoutku v domácnosti?

Důležité je dodržovat určitá základní pravidla. Po delší stagnaci vody v domovním rozvodu (např. delší nepřítomnost v domácnosti, ale i po jednom a více dnech) je vhodné nechat vodu odtéct. Na pití a vaření používat vždy studenou vodu. Pravidelně čistit perlátory na kohoutku. Při skladování vody používejte jen čisté nádoby, vodu skladujte v chladu a temnu a spotřebujte ji do 24 hodin.

Co dělat pokud mám nevyhovující protokol o kvalitě vody z externí laboratoře?

Pokud v protokolu nevyhovují chemické a mikrobiologické parametry (koliformní bakterie, E.coli, počty kolonií při 22°C a 36°C, atd.) zašlete protokol ke konzultaci na info@pvk.cz a budete zpětně z PVK kontaktováni.

V případě, že vám nevyhovují parametry vápník, hořčík a celková tvrdost (suma vápníku a hořčíku): koncentrace obsahu vápníku a hořčíku ve vodě a tvrdost vody jsou vázány na zdroj vody. Vyhláška pro pitnou vodu č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů udává pro parametr suma vápník a hořčík pouze doporučenou hodnotu. Pro jednotlivé parametry vápník a hořčík udává hodnoty minimální, které platí pro vody, u kterých se uměle snižuje obsah vápníku či hořčíku. V případě našich zdrojů se tyto hodnoty uměle neupravují.

Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky.

Co dělat pokud potřebuji řešit, nebo zkontrolovat kvalitu vody?

Problémy s kvalitou pitné vody dodávané PVK tj. kvalitou studené vody, konzultujte na zákaznické lince 601 274 274  nebo 840 111 112, popř. zašlete zprávu na 4gsyQOQhcdkmb.

Analýzy pitné vody včetně rozborů vody ze studní a vrtů provádí akreditovaná laboratoř PVK, útvar kontroly kvality vody (zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018).

Informace týkající se služeb laboratoře naleznete zde .

 

 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody