Úvod O společnosti Základní informace Z historie Historický vývoj pražského stokování a čištění odpadních vod

Historický vývoj pražského stokování a čištění odpadních vod

2. červen 2008

V roce 1660 byly vybudovány klenuté stoky v příkopech původně určených k odvádění dešťové vody a výkalů. Tyto příkopy vedly z míst dnešního Můstku podél dnešní Národní třídy do Vltavy a z míst dnešní Prašné brány podél Revoluční třídy do Vltavy.
V roce 1660 rovněž postavili jezuité velkou klenutou stoku k odvodnění Klementina. Stoka byla splachována vodou, tekoucí z kašny na nádvoří Klementina. Stalo se tak proto, že v Klementinu bydlelo a studovalo několik set lidí.

 • V roce 1660 byly vybudovány klenuté stoky v příkopech původně určených k odvádění dešťové vody a výkalů. Tyto příkopy vedly z míst dnešního Můstku podél dnešní Národní třídy do Vltavy a z míst dnešní Prašné brány podél Revoluční třídy do Vltavy.
 • V roce 1660 rovněž postavili jezuité velkou klenutou stoku k odvodnění Klementina. Stoka byla splachována vodou, tekoucí z kašny na nádvoří Klementina. Stalo se tak proto, že v Klementinu bydlelo a studovalo několik set lidí.
 • Dvorský dekret z 8.10.1787 schválil plán výstavby kanálů a uložil Guberniu ihned započít se stavbou. Teprve poslední nejvyšší purkrabí hrabě Karel Chotek se energicky postaral o dokončení první veřejné kanalizace v Praze. V období 1816 - 1828 bylo postaveno 44 km stok.
 • V roce 1876 byl založen komitét pro řešení kanalizační otázky.
 • V roce 1884 byla vypsána soutěž na projekt nové pražské kanalizační soustavy.
 • V říjnu 1889 se usnesla městská rada zadat nový projekt kanalizace Dr. J. Hobrechtovi z Berlína a Ing. Kaftanovi. Projekt nesl označení "Generelní projekt. Projekty byly dány téhož roku k přezkoumání Ing. Lindleyovi, který nedoporučil žádný z obou projektů a nabídl zpracování vlastního projektu. Ten pak odevzdal v r. 1893. 21.4.1894 městská rada schválila Lindleyův projekt a Sbor obecních starších učinil totéž 2.5.1894, c. k. místodržitelství nakonec projekt schválilo 19.11.1894.
 • V r. 1898 byla na Malé Straně zahájena stavba malostranského sběrače a řada dalších kanalizačních staveb byla rovněž zahájena. V r. 1899 byly v městské radě schváleny plány na stavbu čistící stanice v Bubenči.
 • V r. 1900 se budovala kmenová stoka A, tunel pod Letnou, staroměstská shybka. V roce 1901 byla zahájena výstavba čistící stanice. Vodoprávní kolaudace kanalizační čistírny se konala 1.6.1907 a 11.2.1908. Čistírna však byla v provozu již od 2.2.1905. Oficiálně byla ale otevřena 28.6.1906.
 • Celková délka stokové sítě koncem roku 1910 činila 145 321 bm.
 • V roce 1930 se v důsledku rozvoje Prahy začíná uvažovat o výstavbě nové čistírny, která by nahradila čistírnu v Bubenči. Se stavbou hlavního sběrače E z Troje do Libně bylo započato v roce 1934 s účelem odvést odpadní vody z Libně a Vysočan, vypouštěné dosud ze staré libeňské a vysočanské betonové kanalizace u Holešovického mostu, pod Prahu u ZOO.
 • V roce 1947 je v provozu 729,8 km trvalých stok a 203,1 km stok provizorních a starých.
 • V roce 1951 byla zřízena Pražská vodohospodářská služba ÚNV hl. m. Prahy - kanalizace a Pražská vodohospodářská služba - čistírny odpadních vod. I ostatní dva vodohospodářské podniky, tj. PVS - vodárny a PVS - vodní toky jsou řízeny ÚNV hl. m. Prahy.
 • K 1.1.1954 jsou PVS - kanalizace a PVS - čistírny odpadních vod sloučeny a vzniká organizace Pražská kanalizace a čistírny odpadních vod. Vláda ČSR svým rozhodnutím č. 647 rozhodla o výstavbě nové ústřední kanalizační čistírny hl. m. Prahy na Trojském ostrově. V roce 1959 se stala Pražská kanalizace a čistírny odpadních vod investorem stavby Ústřední čistírny odpadních vod na Trojském ostrově jako právní nástupce původního investora. Generálním dodavatelem stavebních prací byly Vodní stavby, n.p., generálním dodavatelem strojně-technologického zařízení pak Královopolská strojírna Brno a generálním projektantem Hydroprojekt Brno. Stavba byla dokončena v roce 1967.
 • K 1.1.1964 dochází ke sloučení PKČOV a Pražské správy vodních toků a vzniká podnik Pražská kanalizace a vodní toky.
 • V roce 1972 byl zahájen soubor sedmi staveb kmenové stoky K v délce 11,2 km, DN od 200 do 360 cm z Modřan do ÚČOV, který byl dokončen v roce 1980.
 • V letech 1976 - 1988 byl realizován soubor šesti staveb kmenové stoky F v celkové délce 5,8 km o jednotném profilu DN 3200 mm.
 • Nejvyššího přírůstku délky sítě - 110 km, bylo dosaženo v roce 1985.
 • V období 1974 - 1985 byla uskutečněna první intenzifikace ÚČOV, zahrnující mimo jiné napojení kmenové stoky K, výstavbu druhé šnekové čerpárny, měření přítoku, výstavbu nové česlovny, dmychárny, kotelny, dalších dvou dosazovacích nádrží, kalových zahušťovacích a manipulačních nádrží.
 • V roce 1988 byl vypracován dosud poslední generel kanalizace hl. m. Prahy.
 • Na podzim roku 1990 byla provedena oprava Staroměstské shybky kmenové stoky A pod Vltavou v dimenzi 2 x DN 1000 mm a délce 175 m.
 • V roce 1994 byla zahájena již druhá intenzifikace ÚČOV, která byla dokončena v roce 1997.
 • K 1.4.1998 vznikly akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace, zabezpečující provoz kanalizační a vodárenské infrastruktury hl. m. Prahy a Pražská vodohospodářská společnost, vykonávající správu obou systémů pro nové vlastníky, kterými se staly hlavní město Praha, akciové společnosti Úpravna vody Želivka a Zdroj pitné vody Káraný. Současně zanikly státní podniky Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky. Stalo se tak na základě schváleného privatizačního projektu. Správa pražských vodních toků je převedena na Magistrát hl. m. Prahy a výkonem vybraných povinností správce je pověřen podnik Lesy hl. m. Prahy. Po 50 letech se tak vlastnictví pražského kanalizačního systému vrací zpět do rukou hlavního města Prahy.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!