Úvod O společnosti Základní informace Z historie Zajímavosti z historie Profese dříve a dnes

Profese dříve a dnes

17. říjen 2012

Od založení stokové sítě se kanály musely kontrolovat. Revizi prováděli dělníci – zaměstnanci pražského kanalizačního úřadu. V průlezných stokách se dělala vizuální kontrola a od 30. do 50. let 20. století se pro kontrolu stok využívalo plavidlo „Krasin. Přezdívka „Krasin“ je odvozená od názvu ledoborce, který v červenci 1928 zachránil výpravu Umberta Nobileho k severnímu pólu. Pracovník plující na plavidle je v uniformě zaměstnanců pražského kanalizačního úřadu a na cestu si svítí karbidovou lampou. Plavidlo zároveň uvolňuje usazeniny na dně stoky. V současné době se podobnou činností zabývá útvar stokové sítě – dělník nebo technik průzkumu stokové sítě. Provádějí rovněž vizuální průzkum průlezných a průchozích stok, ale současné technické prostředky jsou modernější.

Kontrola a průzkum v neprůlezných stokách se provádí pomocí televizního inspekčního systému. Čtyři  televizní inspekční systémy RAUSCH slouží k prohlídkám kruhových stok od DN 200 do DN 1600. Zároveň dokáží měřit i sklon potrubí a jeho ovalitu. Používají se také pro prohlídky vejčitých stok do profilu PN 700/1250. Soustavnou průzkumnou činností včetně vyhodnocení prohlídek se v současné době zabývá 20 zaměstnanců. První televizní inspekční systém byl pořízen v bývalém státním podniku PKVT v roce 1988 a od té doby se vlastně začalo se systematickým průzkumem pražské stokové sítě.

Při prohlídce stokové sítě je zpracován protokol z prohlídky s videozáznamem a mapový podklad prohlíženého úseku stoky, výstupem prohlídky skupiny vizuálních prohlídek je protokol s fotodokumentací a mapovým podkladem. Technik při své práci využívá GIS, s jeho využitím provede hodnocení stavu stoky a v případě závad zpracuje návrh na odstranění závad, z kterých se vychází při plánu oprav a investic stokové sítě.

Kromě průzkumu provádějí specialisté měření na stokové síti od roku 1993 měření průtokových poměrů. Řadu desetiletí předtím se provádělo měření na vybraných stokách, avšak nesoustavně a s poměrně jednoduchou měřící technikou. Na počátku byly přístroje pouze stabilní, založené na mechanickém principu – limnigrafy, měřily pouze hloubku vody v měrných profilech a zaznamenávali ji na registrační papír. Výrazným impulzem pro rozvoj měření průtokových poměrů na stokové síti bylo zavedení matematických simulačních modelů pro návrh a posouzení stokové sítě. Od poloviny 90tých let se používají elektronické průtokoměry zaznamenávající do paměti měřené hydraulické veličiny, hloubku a rychlost, včetně stanoveného průtoku odpadních vod. Data jsou telemetricky přenášena do

informačního a řídícího systému centrálního dispečinku. Měření provádí 8 zaměstnanců.

Z historie

Koncem roku 1910 celková délka stokové sítě činila 145 321 bm. V dalších letech docházelo k mohutné výstavbě a v roce 1947 bylo v provozu 729,8 km trvalých stok a 203,1 km stok provizorních a starých. V roce 1930 se v důsledku rozvoje Prahy začalo uvažovat o výstavbě nové čistírny odpadních vod, která by nahradila původní čistírnu v Bubenči, která byla v provozu od února 1905.  V roce 1934 bylo započato se stavbou hlavního sběrače E z Troje do Libně s účelem odvést odpadní vody z Libně a Vysočan, vypouštěné dosud ze staré libeňské a vysočanské betonové kanalizace u Holešovického mostu, pod Prahu u ZOO.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!