Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Úpravny vody

Úpravny vody

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozují úpravnu vody Káraný a Podolí. Úpravnu vody Želivka provozuje od 6. listopadu 2013 společnost Želivská provozní, s.r.o.

Úpravna vody Káraný

Úpravna vody Káraný je první vodárnou, jejíž výstavba (a zprovoznění v r. 1914) zabezpečila obyvatelstvu Prahy kvalitní a zdravotně nezávadnou vodu. Později byly postupně budovány pro Prahu další vodárny a podíl káranské vody na zásobování hlavního města postupně klesal. Podzemní pitná voda v Káraném je získávána ze zdrojů břehové infiltrace tj. ze soustavy 680 vrtaných studní podél řeky Jizery. Pomocí čerpacích stanic a gravitačního řadu je voda dopravena do hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita tohoto systému je cca 900 l/s. Další významné kvalitní zdroje podzemní vody jsou zdroje umělé infiltrace, kde je surová jizerská voda po prosté filtraci na pískových rychlofiltrech přečerpávána do otevřených vsakovacích nádrží. Vsakovaná voda získává vlastnosti podzemní vody a obohacuje tak její přirozené zásoby. Voda je jímána ve vzdálenosti 200 metrů od místa vsaku systémem vrtaných studní a studní spouštěných s horizontálními sběrači. Čerpadly osazenými v těchto studních je voda přečerpávána pomocí gravitačního svodného řadu do hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita systému: 700 - 900 litrů / sec.
Nejkvalitnější voda je z artéských zdrojů, která po odželeznění vyhovuje požadavkům jakosti na vodu pro přípravu kojenecké stravy.
Vydatnost všech zdrojů úpravny vody Káraný je cca 1750 l/s.
Směs vody ze všech zdrojů je hygienicky zabezpečena chlorem a čerpána 3 výtlačnými řady do vodojemů v Praze - Flora a Ládví.

Umělá infiltrace https://www.youtube.com/watch?v=JL0LmdUae5U

Úpravna vody Podolí

Od června 2021 je obnoven trvalý provoz ÚV Podolí. Kvalita pitné vody je po rekonstrukci a doplnění nových technologií na špičkové úrovni a splňuje přísné parametry vyhlášky MZd. ČR 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody.

ÚV Podolí byla vybudována v roce 1929 a do dnešní podoby byla dokončena v roce 1966. Jde o dílo architekta Antonína Engela. Upravuje říční vltavskou vodu na vodu pitnou. V roce 2002 po povodních byla ÚV Podolí odstavena z trvalého provozu a přešla do režimu rezervního zdroje, u kterého se funkčnost částí technologie ověřovala několikrát ročně při kontrolních provozech bez dodávky vody do vodovodní sítě.

Úpravna vody Podolí prošla v letech 2019 až 2021 rozsáhlou modernizací a technologie byla doplněna o třetí stupeň úpravy – filtraci přes granulované aktivní uhlí (GAU), díky němuž se z vody odstraňuje i velká část pesticidů, jejich metabolitů a dalších látek. Hygienické zabezpečení vyrobené vody je zajištěno UV zářením a dávkováním plynného chloru. Pitná voda je čerpána čerpací stanicí do dvou tlakových pásem do vodojemů v pražské distribuční síti. Podle potřeb je voda dodávána do vodojemů Flora, Karlov, Zelená liška, Laurová a Bruska. Podle technologické potřeby je pak míchána s vodou z ostatních zdrojů, tedy z Káraného a ze Želivky.

Technologie úpravny vody v ÚV Podolí se skládá z těchto částí:

Voda se odebírá z Vltavy v odběrném objektu surové vody v části Veslařského ostrova. Voda prochází přes hrubé a jemné česle, dále je čerpána na čiřiče, kde je dávkován koagulant síran železitý. Čiřiče jsou prvním stupněm separace. Následuje 2. stupeň úpravy- filtrace na  pískových rychlofiltrech (zrnitost písku 1,6 - 2 mm, výška náplně 1,2 - 1,3 m). 

Po pískové filtraci je voda z filtrů gravitačně vedena na 3. technologický - sorpční stupeň úpravy, tj. na filtry naplněné granulovaným aktivním uhlím (GAU) s výškou náplně 0,85 m.

Hygienické zabezpečení vyrobené vody je zajištěno UV zářením a dávkováním plynného chloru. Celkový výkon  úpravny vody Podolí po rekonstrukci je cca 1200 l/s.

Virtuální prohlídka

http://www.pvk.pano3d.cz/index.html?startscene=3

Úpravna vody Želivka

Úpravna vody Želivka je nejmodernější a největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 51,97 km. 

Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je dodávána do úpravny přes čerpací stanici surové vody řadou čerpadel z vodárenské nádrže Švihov, která má při maximální hladině 377 m.n.m. objem 266,57 mil. m3 vody.  Odběr vody z nádrže se provádí etážově ze dvou odběrných věží. Technologie úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého a kyseliny sírové. Doúprava pitné vody je doalkalizací vápenným hydrátem a zdravotní zabezpečení ozonem a plynným chlorem. Upravená voda je odváděna štolovým přivaděčem do vodojemu Jesenice o celkovém objemu 200 000 m3, vodojem v Jesenici provozuje Želivská provozní, a.s.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody