Úvod O společnosti Etika a bezpečnost Kvalifikace dodavatelů

Kvalifikace dodavatelů

PVK v souvislosti s výkonem své relevantní činnosti zavedly a provozují Systém kvalifikace (Systém) pro účely zadávání podlimitních sektorových zakázek v oblasti oprav a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě, v oblasti projektování vodohospodářských staveb a v oblasti projektování pozemních staveb.

Na tyto zakázky se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Zakázky v oblastech plnění, pro něž je zaveden Systém, budou zadávány ve výběrových řízeních mimo režim ZZVZ, jichž se budou moci účastnit dodavatelé zařazení do příslušné kategorie Systému odpovídající předmětu plnění zakázky.

Zásadním dokumentem pro fungování Systému jsou jeho Obecná pravidla (Pravidla), která stanovují objektivní pravidla pro provoz Systému a objektivní pravidla a důvody pro zařazení dodavatelů do Systému a vyřazení z něj a obsahují podrobnou úpravu postupu a povinností pro zařazení dodavatele do Systému. Dodavatelé jsou povinni se s Pravidly důkladně seznámit, přičemž se doporučuje toto učinit před podáním žádosti o zařazení dodavatele do příslušné kategorie Systému.

Obecná pravidla pro systém kvalifikace pro podlimitní sektorové zakázky. 

Dodavatel může podat žádost o zařazení do Systému pro níže uvedené kategorie. Zde jsou uvedeny všechny podmínky, které je povinen dodavatel pro zařazení do dané kategorie splnit (zvláštní pravidla). Žádost je možné podat pouze v případě, že dodavatel předloží všechny požadované dokumenty. Bližší podmínky pro podání žádosti jsou uvedeny v Obecných pravidlech.

Zadavatel rozhodne o zařazení dodavatele do příslušné kategorie Systému, pokud dodavatel prokáže splnění všech podmínek stanovených pro zařazení. Rozhodnutí o zařazení do Systému Vám bude zasláno elektronickou formou na Vámi zadaný e-mail. Pomocí tohoto e-mailu bude rovněž probíhat veškerá komunikace pro případné doplnění nebo úpravy zaslaných dokumentů.

Žádáme Vás, abyste k žádosti o zařazení do Systému vkládali dokumenty výhradně ve formátu PDF. Je umožněno jako přílohu vložit maximálně 5 souborů, přičemž každý může mít maximální velikost 20 MB.

Zásady zpracování osobních údajů společností PVK
 

Čestné prohlášení

Oblast A – Opravy a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě

A1 - Práce prováděné hornickým způsobem, v otevřeném výkopu, injektáže

Předmětem této kategorie je provedení oprav a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě (opravy) na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v nichž zadavatel provozuje kanalizaci.

Opravy zahrnují zejména práce prováděné hornickým způsobem, injektáže a práce prováděné v otevřeném výkopu.

Dodavatel bude provádět opravu na základě výzvy k zahájení prací, kterou je povinen akceptovat bez zbytečného odkladu.

Dodavatel je povinen zahájit opravu ve lhůtě stanovené ve výzvě. Zahájením opravy se rozumí připravenost dodavatele k provedení nutných prací, zásahů a úkonů tak, že na místě prováděné opravy jsou přítomni zaměstnanci nebo poddodavatelé dodavatele a je umístěna a k provozu připravena potřebná technika.

Dodavatel bude provádět opravy zpravidla v pracovní době a v případech naléhavé potřeby i mimo tuto pracovní dobu. Práce na opravě zahájené v běžné pracovní době budou dokončeny bez ohledu na uplynutí běžné pracovní doby.

Dodavatel, jenž chce podat žádost o zařazení do Systému kvalifikace pro příslušnou kategorii, musí vyplnit níže uvedený formulář a vložit požadované přílohy.

Zvláštní pravidla

Kvalifikační požadavky A1

A2 - Práce prováděné bezvýkopově, vložkováním, robotem

Předmětem této kategorie je provedení oprav a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě (opravy) na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v nichž zadavatel provozuje kanalizaci.

Opravy zahrnují zejména práce prováděné kanalizačním robotem pro profily DN300 – DN600, kanalizačním robotem pro kanalizační přípojky min. DN100 a montáže krátkých vložek sycených epoxidovou pryskyřicí.

Dodavatel bude provádět opravu na základě výzvy k zahájení prací, kterou je povinen akceptovat bez zbytečného odkladu.

Dodavatel je povinen zahájit opravu ve lhůtě stanovené ve výzvě. Zahájením opravy se rozumí připravenost dodavatele k provedení nutných prací, zásahů a úkonů tak, že na místě prováděné opravy jsou přítomni zaměstnanci dodavatele a je umístěna a k provozu připravena potřebná technika.

Dodavatel bude provádět opravy zpravidla v pracovní době a v případech naléhavé potřeby i mimo tuto pracovní dobu. Práce na opravě zahájené v běžné pracovní době budou dokončeny bez ohledu na uplynutí běžné pracovní doby.

Dodavatel, jenž chce podat žádost o zařazení do Systému kvalifikace pro příslušnou kategorii, musí vyplnit níže uvedený formulář a vložit požadované přílohy.

Zvláštní pravidla

Kvalifikační požadavky A2

Oblast B - Projektování vodohospodářských staveb

B1 - Projektování a navrhování staveb realizovaných hornickým způsobem

Předmětem této kategorie je dodání projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce, opravy a odstraňování havárií a jejich následků na vodovodní a stokové síti či provozních vodohospodářských objektech na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v nichž zadavatel provozuje vodovod a kanalizaci.

Dodavatel dodá projektovou dokumentaci na základě výzvy, kterou je povinen akceptovat bez zbytečného odkladu.

Dodavatel, jenž chce podat žádost o zařazení do Systému kvalifikace pro příslušnou kategorii, musí vyplnit níže uvedený formulář a vložit požadované přílohy.

Zvláštní pravidla

Kvalifikační požadavky B1

B2 - Projektování a navrhování vodovodů a kanalizací

Předmětem této kategorie je dodání projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce nebo opravy na vodovodní a stokové síti či provozních vodohospodářských objektech na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v nichž zadavatel provozuje vodovod a kanalizaci.

Dodavatel dodá projektovou dokumentaci na základě výzvy, kterou je povinen akceptovat bez zbytečného odkladu.

Dodavatel, jenž chce podat žádost o zařazení do Systému kvalifikace pro příslušnou kategorii, musí vyplnit níže uvedený formulář a vložit požadované přílohy.

Zvláštní pravidla

Kvalifikační požadavky B2

Oblast C - Projektování pozemních staveb

C - Projektování pozemních staveb

Předmětem této oblasti (kategorie) je dodání projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce nebo opravy na provozních vodohospodářských objektech a ostatních objektech zadavatele na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v nichž zadavatel provozuje vodovod a kanalizaci.

Dodavatel dodá projektovou dokumentaci na základě výzvy, kterou je povinen akceptovat bez zbytečného odkladu.

Dodavatel, jenž chce podat žádost o zařazení do Systému kvalifikace pro příslušnou kategorii, musí vyplnit níže uvedený formulář a vložit požadované přílohy.

Zvláštní pravidla

Kvalifikační požadavky C

Žádost o zařazení dodavatele do kategorie

Přílohy - dokumenty prokazující splnění Kvalifikačních požadavků a Čestné prohlášení


Ochrana proti SPAMu: opište, prosím, kontrolní text. Jestliže text nemůžete přečíst, obnovte obrázek.
CAPTCHA

Pozn.: položky označené * jsou povinné.