Úvod Média Tiskové zprávy SWiM – nový systém PVK

SWiM – nový systém PVK

SWiM – nový systém PVK

22. březen 2014

PVK zavádějí unikátní systém pro řízení a provoz vodohospodářské infrastruktury.

„Jednotlivé komponenty systému jsme vyvíjeli několik let a náklady překročily sto miliónů korun. Závěrečná integrace jednotlivých složek stála zhruba dvanáct miliónů korun,“ uvedl generální ředitel PVK Petr Mrkos s tím, že financování probíhalo ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností zastupující hlavní město Prahu. SWiM je unikátní záležitostí kvůli systémové integraci deseti různých oblastí vodohospodářského managementu. „Základy tohoto projektu vycházejí z našeho vlastního know-how a vlastně se jedná o pátou generaci řídicího systému, který patří k nejmodernějším v Evropě,“ podotkl Mrkos. Propojil se tak například systém dispečerského řízení, kontrola kvality vody, sledování výroby a spotřeby vody, plánování údržby a oprav, ochrana vodohospodářských zařízení, optimalizace nákladů, integrovaný systém krizového řízení nebo informovanost odběratelů, veřejnosti i klíčových osob a subjektů. „Díky integraci jsme zefektivnili řízení celého vodohospodářského systému a zrychlili řešení provozních situací, zároveň jsme schopni rychleji detekovat havárie vodovodů,“ zdůraznil Mrkos.

Nejviditelnějším prvkem nového systému je komunikace a informování zákazníků. „Tento krok naši klienti okamžitě postřehnou. Prostřednictvím webových stránek jsou již dostupné mapové podklady s informacemi o haváriích a odstávkách vody včetně sledování náhradního zásobování,“ zdůraznil šéf PVK.

Další přínosy se podle něj budou projevovat postupně. Pražští vodohospodáři očekávají zkrácení doby oprav havárií, zvýšení dohledu nad kvalitou vody nebo lepší plánování a alokaci zdrojů, což umožní lépe hospodařit a nezvyšovat provozní náklady.

PVK v loňském roce vyrobily 101 181 tisíc m3 vody, z toho 100 181 tisíc m3 představovala voda pitná a zbytek voda užitková. Praha je zásobována ze dvou zdrojů, ze Želivky do metropole míří zhruba 75 procent vody a čtvrtina připadá na úpravnu Káraný. Vodárna v Podolí slouží jako záložní zdroj.

SWIM a jeho desatero


Systém dispečerského řízení vodohospodářských zařízení
- on-line sledování provozních událostí, dálkový monitoring a řízení distribučního systému pitné a průmyslové vody, včetně monitoringu odvádění a čištění odpadní vody, sledování meteorologických údajů

Havarijní management včetně integrovaného systému řízení náhradního zásobování vodou
- vyhlašování havarijních stavů, koordinace oprav s ostatními správci inženýrských sítí a dalšími složkami města, aktivace a řízení systému náhradního zásobování vodou, zajištění informovanosti odběratelů o přerušení dodávky vody, komunikace s kontaktním centrem

Systém kontroly kvality vody
- systém sond s on-line přenosem hodnot ve vodovodní síti (měření zbytkového chloru, zákaloměry apod.), integrovaný systém laboratorního sledování kvality vody, on-line sledování kvality surové vody na vstupu do úpraven

Integrovaný systém krizového řízení
- sledování a řešení krizových situací, havarijní a krizové plány, plány krizové připravenosti, plán sil a prostředků, přímé spojení s operačním střediskem krizového štábu Hlavního města Prahy, koordinace činnosti s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému, koordinace odstraňování následků krizových situací, systém protipovodňové ochrany

Systém plánování preventivní údržby a oprav
- management preventivní údržby, systém kamerového průzkumu stokové sítě, systém diagnostiky úniků ve vodovodní síti

Systém ochrany vodohospodářských zařízení
- mechanické a elektronické zabezpečení objektů včetně kamerových systémů, reakce na poplachové hlášení, on-line připojení významných objektů na pult centrálního ochrany PČR

Systém sledování výroby a spotřeby vody
- on-line sledování informací z výrobních a předávacích měřidel a z distribučních a pásmových měřidel, vyhodnocování ztrát v zásobních pásmech, optimalizace tlaků v síti v souvislosti se spotřebou

Systém řízení zdrojů
- systém mechanického a elektronického zabezpečení objektů včetně kamerových přenosů


Systém informovanosti odběratelů, veřejnosti a klíčových osob
- řízení systému komunikace s prvky integrovaného záchranného systému, krizovým štábem Hlavního města Prahy a další účastníky krizové komunikace, zasílání informačních zpráv (sms, e-mail) o provozních událostech klíčovým osobám, zajištění informovanosti odběratelů prostřednictvím internetového portálu PVK, distribuce letáků

Systém sledování a optimalizace nákladů
- propojení technických a provozních dat s ekonomickou agendou, členění činnosti na jednotlivé zakázky, plánování zdrojů a nákladů