Úvod Import Články nejčastější dotazy o vodě

nejčastější dotazy o vodě

Nedávno mi nabízeli speciální filtr na vodu do domácnosti na bázi reverzní osmózy. Má to význam?

30. květen 2008

Nedejte se zlákat na drahý „zázrak“. Pokud máte vodu z veřejného vodovodu, tedy pravidelně pod kontrolou, není důvod pořizovat speciální filtr. Považuji to za vyhozené peníze. Pokud vám kvalitu vody zhoršuje vnitřní vodovod v objektu, zamyslete se spíše nad jeho výměnou místo investování do drahého filtru. A pokud si chcete vylepšit chuť např. z důvodu „pachuti“ po desinfekci, nechte vodu pár minut odstát nebo přidejte plátek citronu.

Moji známí pijí pouze vodu, kterou si nosí z lesní studánky

30. květen 2008

Taková voda může být možná chuťově dobrá, ale mikrobiální znečištění se na chuti vody neprojevuje. Považme, co vše se může na otevřenou hladinu studánky dostat – fekálie ptáků a lesních zvířat, hmyz, který může být i přenašečem různých mikroorganismů, nálety prachu a pylu aj., to vše může vodu znehodnotit i pokud se lidé ke studánce chovají ohleduplně. Pokud není možný jiný zdroj pitné vody, tak ze studánky doporučuji vodu používat jen krátkodobě a po převaření. Tady je převáření vody namístě.

Proč je voda z vodovodu chlorovaná?

30. květen 2008

Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z vodárny desinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. Někdy může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce vody, proto se pitná voda dochlorovává ve vodojemech a ve vodovodní síti. Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká, limity pro dávkování chloru v pitné vodě stanovila s vysokou rezervou Světová zdravotnická organizace (maximálně 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého).

Je možné požadovat odpočet stočného při používání části pitné vody na zalévání ?

30. květen 2008

Zde se jedná o případ prokazatelného rozdílu mezi objemem vody odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu a objemem vody odpadní, vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Podle čeho se účtuje vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr ?

30. květen 2008

V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem, tak se stanovuje vodné a stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob a vybavenosti domácnosti.

Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

30. květen 2008

Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č.274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru dodavatele (PVK). Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:

Mohou si PVK libovolně diktovat ceny vody?

30. květen 2008

Mohou si PVK libovolně diktovat ceny vody, když je jediným dodavatelem vodárenských a kanalizačních služeb v Praze? Ne nemůže. Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny, které se řídí Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Věcně usměrňovaná cena je cena, do které výrobce může zakalkulovat jen oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřenou míru zisku. Zda podmínky regulace dodržel, kontrolují finanční úřady.

Proč dochází k neustálému růstu vodného a stočného ?

30. květen 2008

Zvyšování ceny vody je nutné vidět ve dvou rovinách. Na jedné straně se jedná o neustálý růst cen nákladových položek - neustále rostou ceny chemikálií, pohonných hmot, včetně nákupu surové vody, úplat za vypouštění odpadních vod a likvidaci odpadů, náklady na investice, opravy a rozvoj infrastruktury.

Proč došlo k růstu ceny vody (vodného a stočného) po roce 1989?

30. květen 2008

Od roku 1953 do roku 1990 jsme jednotně platili za 1 m3 dodané pitné vody 60 haléřů a za 1 m3 odvedené odpadní vody 20 haléřů. Je zřejmé, že tyto ceny zdaleka nepokrývaly náklady na výrobu a distribuci pitné vody ke spotřebiteli, stejně jako náklady na odvedení odpadních vod a jejich případné vyčištění. Rozdíly mezi skutečnými náklady a úplatami za vodné a stočné byly hrazeny ze státního rozpočtu, respektive i z našich daní, což představovalo vysoké plošné dotace.

Jaká je kvalita pitné vody v Praze?

29. květen 2008

Pitnou vodu pro Prahu vyrábějí tři úpravny vody. Největší a nejmodernější úpravnou vody nejen pro Prahu je úpravna vody Želivka. Svým vyrobeným množstvím pitné vody se řadí k největším úpravnám vody nejen v ČR, ale i Evropě. Úpravna vody Želivka dodává do hlavního města asi 73 % pitné vody z celkově dodané pitné vody do Prahy. Další úpravny vody jsou v Káraném (24 % pitné vody) a v Podolí (2 % pitné vody). Surovou vodu pro výrobu pitné vody kupujeme od akciové společnosti Povodí Vltava a Povodí Labe.

1|2

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!