Úvod Aktuality COV!D-19 Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi na časté dotazy zákazníků v Praze v době pandemie COVID - 19

 

Zákaznické centrum je uzavřené, jak mám v dnešní době komunikovat s PVK?

K případným dotazům a vyřízení svých požadavků, prosím využijte

 • E-mailovou komunikaci prostřednictvím info@pvk.cz. Prostřednictvím e-mailové adresy máte možnost zaslat veškeré své dotazy a žádosti včetně příloh, které s nimi souvisejí. 
 • Zákaznickou telefonní linku 601 274 274 a 840 111 112, kde Vám naši operátoři rádi odpoví na jakékoli dotazy.
 • Zákaznický internetový účet (https://portal.pvk.cz/), který máte možnost zadat, např. následující požadavky:
 • změnu kontaktních údajů
 • změnu způsobu hrazení záloh a faktur 
 • změnu bankovního účtu, který používáte pro hrazení nebo případné vracení přeplatků z vyúčtování

Své žádosti máte samozřejmě možnost zaslat také poštou na adresu Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00, Praha 10.

 

Jak mám postupovat při změně mých kontaktních údajů - adresa, e-mail, bankovní spojení atd.?

Změnu vašich kontaktních údajů můžete provést

 • přes zákaznický internetový účet (https://portal.pvk.cz/)
 • zasláním e-mailovou poštou prostřednictvím info@pvk.cz
 • případně formou písemné žádosti na adresu Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 

 

Jak mám postupovat při změně stávající smlouvy? (koupě domu, dědictví, změna po úmrtí)

Pro změnu smlouvy (změna majitele), prosíme vyplnit „Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy". Formulář včetně informací k vyplnění si najdete na našich stránkách  https://www.pvk.cz/zakaznici/ke-stazeni/formulare/. Dále žádáme o doložení dokladu o vlastnictví nemovitosti (kopii originálu „Výpisu z katastru nemovitostí“ nebo potvrzený „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ včetně kupní smlouvy na nemovitost), popř. internetový výpis s čestným prohlášením majitele, že se jedná skutečně o jeho vlastnictví

Při změně majitele z důvodu koupě objektu žádáme také o doložení předávacího protokolu. Vyplněné dokumenty včetně příloh zašlete buď v elektronické podobě na adresu info@pvk.cz nebo písemně na adresu Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.

 

Jak mám zaplatit fakturu, když je pokladna uzavřena? 

Fakturu (i zálohu) je možné uhradit bezhotovostně a to hned několika způsoby:

 • Platebním příkazem k úhradě 
 • Platbou na terminálech SAZKY, a.s. – levnější poplatek než na poště
 • Přímo vkladem na účet PVK - na každé pobočce Komerční banky
 • Platba pomocí QR kódu na chytrých telefonech
 • On line platba přes Zákaznický portál - tlačítko "uhradit“
 • Poštovní poukázka A  - na každé poště

 

Jak postupovat, když obdržím složenku s přeplatkem? 

Pokud si přeplatek nepřejete vyzvednout na poště, je možné:

a)  požádat o zaslání tohoto přeplatku na účet. Tento požadavek zašlete podepsaný a naskenovaný na info@pvk.cz nebo v písemné podobě na adresu  Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

b) požádat o převedení přeplatku na úhradu předepsané zálohy. Tento požadavek je možné vyřídit nejen e-mailem nebo písemně, ale také telefonicky na naší zákaznické lince.

Dovolujeme si upozornit, že pokud jsou již finanční prostředky zaslány na Českou poštu, požadavek bude moci být vyřízen až po navrácení těchto financí zpět na účet naší společnosti (jedná se přibližně o 6 týdnů).

 

Jak postupovat při obdržení faktury s nezvykle vysokou fakturovanou částkou (možný únik vody, špatně měřící vodoměr ...)

Pokud má zákazník nezvykle vysokou fakturu, v prvé řadě doporučujeme provést kontrolu vodoměru a to z důvodu možného chybného odečtu. Dále je nutno zkontrolovat, zda nedochází za vodoměrem k úniku (protékající toaleta, bezpečnostní ventil u kotle, prasklá přípojka na zahradě apod.). Zákazník má právo, na základě zjištěných skutečností, podat reklamaci faktury. Pro tyto účely je nejvhodnější využít Váš internetový zákaznický účet, ovšem reklamaci můžete zaslat rovněž na na info@pvk.cz, nebo písemně případně kontaktujte naši zákaznickou linku – 601274 274 a 840 111 112.

 

Jak postupovat, když potřebuji potvrzení pro sociální dávky (příspěvek na bydlení)

Potvrzení pro sociální dávky (za první čtvrtletí) je možné provést zasláním naskenovaného formuláře na info@pvk.cz nebo zasláním formuláře poštou na adresu Ke Kablu 971, 102 00  Praha 10. Formulář bude z naší strany potvrzen a zaslán poštou zpět adresátovi. 

Je také možné požádat písemně o zaslání potvrzení (s uvedením odběrného místa a žadatele), žadateli bude vystaveno potvrzení formou dopisu (s požadovanými údaji a řádným podpisem s razítkem).

 

Potřebuji kvůli stavbě zákres sítí a vyjádření k projektové dokumentaci?

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte nově zprovozněný vyjadřovací portál na http://www.pvk.cz/zakaznici/vyjadrovaci-portal, kde najdete elektronický formulář. Zde vyplníte svoji žádost o vyjádření ke svému záměru a následně ji potvrdíte přes zadanou e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu vám budou zasílány i případné požadavky o doplnění nebo úpravu projektové dokumentace. Stanovisko PVK vám bude následně odesláno elektronickou formou.

Dokumentaci k jednotlivým žádostem o vyjádření je nutné vkládat výhradně v barevném provedení ve formátu PDF a v kvalitě rozlišení umožňující řádné zobrazení záměru. Možné je vložit maximálně pět souborů, přičemž každý má mít maximální velikost 20 MB.

 

Potřebuji zrealizovat stavbu vodovodní a kanalizační přípojky?

Pokud se rozhodnete v dnešní době pro realizaci výstavby vodovodní či kanalizační přípojky, zašlete Vaší žádost na e-mailovou adresu info@pvk.cz.

K žádosti je třeba připojit:

 • naskenované vyjádření k projektové dokumentaci k dané stavbě nebo přidělené číslo jednací PVK.   
 • územní souhlas od příslušného stavebního úřadu, stavební povolení od příslušného stavebního úřadu nebo územní rozhodnutí nebo vyjádření od stavebního úřadu, kde jsou zmíněné příslušné vodovodní/kanalizační přípojky
 • telefonický a e-mailový kontakt na majitele objektu či zplnomocněné osoby. V případě zplnomocněné osoby je nutné zaslat plnou moc. Formulář plné moci naleznete ke stažení na “Formuláře - Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Po zpracování vašeho požadavku a založení odběrného místa obdržíte e-mailem odpověď, kde bude uvedeno identifikační číslo odběrného místa, které společně se všemi podklady k uzavření smlouvy zašlete na e-mail  info@pvk.cz nebo písemně na adresu PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10. 

 

Jaká je kvalita dodávané pitné vody v současné době v souvislosti s pandemií COVID-19?

Kontrole kvality vody věnuje naše společnost mimořádnou pozornost a garantujeme, že pitná voda z veřejného vodovodu je zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnou vodu. Pitná voda nemůže být koronavirem ohrožena, k jeho přenosu dochází kapénkovou cestou a přímým kontaktem. Koronavirus je podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Státního zdravotního ústavu velice citlivý na všechny postupy, jež se běžně používají při úpravě pitné vody. Ať už je to použití chloru, ozonu, nebo UV.   

Pitná voda navíc nemůže být koronavirem ohrožena již jen proto, že vodovodní síť je pod stálým tlakem, a tím pádem se do ní za normálních okolností žádné vnější znečištění nemůže dostat.

 

Je potřeba více chlorovat vodu?

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu jasně deklaruje, že stávající bariéry vniku/přenosu COVID 19 jsou dostatečné a není nutné v systémech výroby a zásobování pitnou vodou veřejnými vodovody nic měnit. PVK jsou v úzkém kontaktu s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy, která navýšení dávek chloru doposud nepožadovala. Z toho důvodu nedošlo k žádným úpravám dávek chloru na výstupu z úpraven vody zásobujících pražskou distribuční síť, stejně tak jako dávkování chloru nebo chlornanu na vybraných čerpacích stanicích a vodojemech. 

 

Objevuje se koronavirus v odpadní vodě?

V nemocnicích, zejména na infekčních odděleních, dochází k základní dezinfekci odpadních vod přímo v místě. V odpadní vodě se různé viry vyskytují, dle studie byly nalezeny i fragmenty koronaviru, ale nebyly příliš životaschopné ve srovnání s jinými viry. V jednom případě ze čtyř studií došli vědci k závěru, že by bylo možné z odpadních vod virus kultivovat v laboratorních podmínkách. Takové podmínky ovšem v kanalizační síti nejsou, takže nákaza z odpadních vod je nepravděpodobná.  

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.