Úvod Aktuality COV!D-19 Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

Mimořádná opatření provedená v souvislosti s epidemií COVID-19

 

Pražské vodovody a kanalizace vyhlásily stav pohotovosti a zahájily přípravu na případné vyhlášení krizového stavu.

Byl ustanoven krizový štáb, který zasedá minimálně jednou týdně s cílem zavádět a optimalizovat opatření v rámci krizového řízení. Zároveň PVK úzce spolupracuje s krizovým štábem Hlavního města Prahy a ostatními subjekty kritické infrastruktury. 

V zájmu ochrany zdraví našich zákazníku byla přijata opatření směřující k minimalizaci styku se zákazníkem:

 • Zákaznické centrum je otevřené jen pro aktutní záležitosti a schůzky musí být domluvené dopředu přes rezervační systém či call centrum, preferovány jsou bezkontaktní formy komunikace.
 • Byl upraven režim odečtů a výměn vodoměrů. 
 • Byly omezeny další vybrané služby, u kterých je styk se zákazníkem nezbytný.
 • Případný kontakt se zákazníkem je možné uskutečnit jen za přísných hygienických opatření a s adekvátními osobními ochrannými prostředky.

V zájmu ochrany zdraví našich zaměstnanců za účelem zachování kvality a plynulosti dodávek pitné vody a souvisejících služeb byla provedena následující opatření:

 • Všichni zaměstnanci byli poučeni ohledně dodržování přísných preventivních opatření.
 • Všichni zaměstnanci obdrželi ochranné pracovní pomůcky a dostatečné množství dezinfekčních prostředků odpovídající jejich pracovnímu zařazení.
 • Pro minimalizaci kontaktu mezi zaměstnanci byla zavedena organizační opatření, zaměstnanci byli rozděleni do skupin tak, aby docházelo k pravidelnému střídání u činností, které to umožňují. V maximální možné míře je využíván homeoffice.
 • Klíčoví zaměstnanci, kteří zajišťují hlavní činnosti PVK, byli rozděleni do několika na sobě nezávislých skupin, byly izolováni na svých pracovištích, kam jim je rovněž dovážena strava a zároveň máme zajištěno ubytování pro případ nutnosti jejich úplné izolace.
 • Veškerá jednání a porady včetně jednání s dodavateli a ostatními externími subjekty jsou prováděna bezkontaktní formou komunikace s výjimkou jednání, kde je fyzický kontakt nezbytný. 
 • Zaměstnanci mají bezprecedentní ohlašovací povinnost pro případ vyskytu příznaku onemocnění u nich a u osob, s kterými se dostali do kontaktu. V těchto případech nařizujeme přísnou 14-ti denní karanténu a přijímáme další krizová opatření. 
 • Byla zpřísněna úklidová opatření, denně se dezinfikují podlahy, kliky, stoly, klávesnice apod. 
 • Byl omezen pohyb zaměstnanců ve stokové síti na nezbytné úkony směřující k zachování funkce stokové sítě.
 • Zaměstnanci mají možnost využívat referentská služební vozidla pro cesty do a ze zaměstnání, aby byl minimalizován pohyb městskou hromadnou dopravou.

V zájmu zachování plynulosti dodávek pitné vody byly omezeny až do 18. května plánované výluky, aby naši zákazníci měli stále přístup k pitné vodě především s ohledem na zvýšené hygienické potřeby. Případné havárie řešíme neodkladně a dodávku vody obnovujeme co nejdříve.

 Zásoby strategických zásob jsou drženy na úrovni 3 měsíční spotřeby, zásoby PHM pak min. na úrovni 80 % kapacity.

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.